9. СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ГОВЕДА (НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО) (ПНДЖ1)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с

производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали

10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската

агенция по безопасност на храните и продължават да извършват земеделска дейност.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаванена заявленията за подпомагане от текущата кампания (10 юни 2022 г. – при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните

(БАБХ).

Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална

помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

Заявяването на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда

(необвързана с производството) не изключва възможността земеделският стопанин да

заяви и схема/схеми за обвързана подкрепа за крави, ако заявените за подпомагане

животни отговарят на условията за допустимост по схемите.

Още публикации от категорията

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски…

Календар
Наръчници
Видео