ДФЗ: До 9 февруари изплащат обвързаното подпомагане за животни

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) организира на максимална степен административния капацитет на институцията така, че бенефициерите по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ) да получат до края на следващата седмица (09.02.) очакваните субсидии.


ДФЗ работи при спазване на основния принцип за управление на предоставените от европейските земеделски фондове средства – оторизациите да се извършват при приключили административни проверки и проверки на място, съотносими към допустимостта на кандидата и заявените за подпомагане площи и/или животни, за да има увереност че европейските и национални средства се разходват правилно.


Предвид увеличения брой интервенции, късното приключване на приема на заявления за Кампания 2023, допълнителните изменения в нормативната уредба, въвеждането на нови приеми на специфични документи и разработването на изцяло нови системи за контрол, санкции и докладване, свързани с прилагането на ОСП 2023 – 2027 г., се изисква определено технологично време и човешки ресурс, което неминуемо води до удължаване на срока в процеса по оторизация на заявленията за подпомагане.


Без да са приключили всички законово предвидени проверки, извършването на оторизация по подадени заявления за подпомагане би могло да доведе до неправомерно разходване на бюджета на Общността и до негативни за страната и бенефициерите последици.


Напомняме на кандидатите, заявили субсидии по интервенциите на директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Eлектронни описи – Обвързана подкрепа

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини