юли, 2024

ДФЗ изготвя списък на имоти възстановена собственост

01юлиЦелодневенДФЗ изготвя списък на имоти възстановена собственостИнформацията е публична и достъпна чрез СЕУ

Детайли за приема на документи

Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 30 юли изготвя информация за имотите от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, които попадат в рамките на очертаните земеделски парцели. Информацията е публична и достъпна чрез СЕУ и съдържа:

1. номер на имота от картата на възстановената собственост или кадастралната карта;

2. площта от имота, която попада в рамките на очертан земеделски парцел;

3. идентификация на кандидата за подпомагане, регистрирал съответния имот или част от имот, чрез посочване на УРН за кандидати – физически лица, и УРН, име и ЕИК за кандидати – юридически лица.

(6) Информацията по ал. 5 се съхранява на интернет страницата на ДФЗ в продължение на 5 години, считано от обновяването на данните по ал. 1.

(7) Информацията по ал. 5 се генерира като официална справка в СЕУ.“

СЕУ на ДФЗ

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини