декември, 2023

До 31 декември стопаните предоставят фактури по Еко-ЗВПП и Еко-НИП за Кампания 2023

01дек.ЦелодневенДо 31 декември стопаните предоставят фактури по Еко-ЗВПП и Еко-НИП за Кампания 2023

Детайли за приема на документи

До 31 декември кандидатите, подали планове за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), следва да докажат с разходооправдателни документи закупените торове, почвени подобрители и препарати (чл.46 от наредба № 3 от 10.03.2023 г.). Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване.


   В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена нова функционалност, която позволява на кандидатите по двете еко схеми да предоставят изискуемите документи онлайн (фактури и/или фискални касови бележки). Документите се представят само чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец. 


   Кандидатите следва да попълнят по познатия вече начин в СЕУ следните три секции:

  • Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“;
  • Секция – II “ Таблица 1:Еко – ЗВПП“;
  • Секция – III “ Таблица 2:Еко – НИП“.

   Стопаните, които не са използвали продукти за растителна защита на заявените от тях площи за подпомагане по Еко-НИП за Практика 1 (пестициди т. 1 и т. 2), попълват само Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“, разпечатват и подписват документа, след което го прилагат  към заявлението съгласно указанията в инструкцията.
   Инструкция за попълване и предоставяне на документите е публикувана на сайта на Фонда. 
   ВАЖНО е кандидатите да знаят, че към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус. ДФЗ ще информира допълнително бенефициерите, когато бъде пусната функционалността за приключване на заявленията по подаване на „Декларация разходооправдателни документи Еко-ЗВПП и Еко-НИП“

Срок

31 декември 2023

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини