декември, 2023

Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко - ЗВПП)

01дек.Целодневен31Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал - насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко - ЗВПП)

Детайли за приема на документи


чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти - фактури и/или фискални касови бележки

ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ И ОРГАНИЧНО НАТОРЯВАНЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата
1.    Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене;
2.    Използване на външни органични подобрители на почвата, съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство.

Документи за изпълнение:

ОБРАЗЕЦ на План за управление на хранителните вещества в почвата

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕКО СХЕМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ (ЕКО-ЗВПП)

Plan_za_upravlenie_na_hranitelnite_veshtestva.pdf

Ukazania_plan_ZVPP.pdf

Срок

от 1 до 31 декември 2023г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини