февруари, 2023

Фонд Земеделие ще извършва проверки за "Активен фермер"

февр.Фонд Земеделие ще извършва проверки за "Активен фермер"

Детайли за приема на документи

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира кандидатите по интервенциите за директни плащания за Кампания 2023, че съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) ще извършва проверки за спазване на изискването за „Активен земеделски стопанин“. Проверките ще се правят въз основа на данните от годишните отчети за дейността (ГОД) за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).

    Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

    По силата на чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) юридическите и физическите лица заедно с годишната си данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март до 30 юни 2023 г. Информация за реда за подаване на ГОД може да намерите на сайта на НСИ.

  Допълнително информираме, че при прилагане на тавана на плащане по интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост на земеделските стопани (ОПДУ - това е новото СЕПП), за приспадане на трудовите възнаграждения на работниците в земеделското стопанство, назначени под Код на икономическата дейност (КИД) в областта на селското стопанство, ДФЗ – РА ще използва данните от годишните данъчни декларации на кандидатите, предоставени от НАП, при спазване на изискванията на чл. 57 от ЗПЗП.

КАКВО Е АКТИВЕН ФЕРМЕР

Преди пет години европейските лидери нарочно въведоха понятието „Активен фермер”, за да бъдат избегнати онези незаконни схеми, които упорито продължават да се прилалат във всички европейски държави в случаите на източване на средства от еврофондовете.

Точното определение, което родната администрация е записала в новия Стратегически план за „активен земеделски стопанин е, че тома е физическо или юридическо лице, което е земеделски стопанин по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 2021/2115, вписан е в националния регистър на земеделските стопани и не извършва нито една от дейностите в „негативния списък” на ЕК”. Ето и лицата и площите, фигуриращи в този негативен спикъ. За неактивни земеделски стопани онези, които администрират летища или зони за спорт и отдих, които експлоатират водни съоръжения, които предоставят железопътни услуги; които предоставят услуги в областта на недвижимите имоти и които са в държавната или общинска администрации или техни поделения. Припомняме, че последното правило в българските условия масово не се спазва, защото огромна част от новите фермери, имащи роднински и други връзки със чиновници от системата на Министерството на земеделието, формално се водят „активни фермери”.

В Стратегическия план е записано още едно важно условие за „активния фермер” – че доходите му от селскостопанска дейност трябва да са минимум 1/3 от общия доход на стопанството или пък годишният размер на директните плащания да бъде над 5% от общите приходи.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини