Групи и организации кандидатстват за центрове за плодове и зеленчуци

24окт.Целодневен22дек.Групи и организации кандидатстват за центрове за плодове и зеленчуци(Целодневен)(GMT+03:00) Срок22 декември

Детайли за приема на документи

От 24 октомври до 22 декември всички земеделски стопани, признати групи или организации на производителите могат да подават проекти за изграждане на центрове за пакетиране и подготовка на плодове и зеленчуци за пазара, 50% от чиято стойност ще бъде финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Документи и проекти се подават през информационната система за управление на средствата от европейските фондове (ИСУН), съобщиха от финансовото министерство.

Минималният размер на допустимите субсидии за един проект ще бъдат 300 000 лв., а таванът за подпомагането е 2 346 960 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. Важно е да се знае, че този максимален размер за едно предложение не трябва да бъде надвишаван за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Прием на проекти за инвестиции в екология

Безвъзмездното финансиране се дава за целеви инвестиции, които подпомагат процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, в това число и строително-монтажни работи на сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на селскостопански продукти, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

Кандидатите за подпомагане трябва да осигурят останалите 50% от стойността на проекта и тази вноска може да бъда само в парична форма, което обикновено става с банкови кредити.

Важно е да се знае, че с тези проекти не се подпомагат самостоятелни предложения за изпълнение на инвестиции или дейности като например събарянето на стари сгради и производствени съоръжения или покупка на специализирани  транспортни средства.

Допустимите разходи са следните:

1. за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба;

2. за покупка на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията;

3. за покупка на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.

4. за закупуване на специализирани транспортни средства с технически допустима максимална маса не повече от 12 тона, включително хладилни камиони за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата за съхранение, подготовка и продажба на продукцията; предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

5. за доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено потребление, вкл. необходимите съоръжения за съхранение на произведената електроенергия от слънчева енергия;

6. за оборудване, предназначено за складиране на продукцията като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

След одобрението на проектите трябва да се изпълнят в срок до 18 месеца, считано от датата на подписването на договора. Крайният срок за приключване трябва да е най-късно до 30 юни 2025 г. Общият бюджет по тази процедура е в размер на 15 млн. лв.

Предложенията за извършване на инвестиции (ПИИ) трябва да се изпълняват на територията на Република България. Предложенията за извършване на инвестиция по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават само в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG-RRP-6.006. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, в качеството му на структура за наблюдение и докладване (СНД) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване

Разясненията се дават по отношение на насоките за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван ТУК

Срок

22 декември

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини