август, 2024

Eстествено опрашване

01авг.Целодневен30Eстествено опрашване

Детайли за приема на документи

Интервенция: Опрашването и контрола на вредителите и болести са от съществено значение за осигуряването на земеделски култури.

Ключовите заплахи за други сектори от загуба на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги включват загуба на добиви в селското стопанство поради спад в опрашването, намаляване контрола на вредителите и болестите, загуба на регулиращи екосистемни услуги.

Основна цел на интервенцията е земеделските стопани, да поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства, като запазват необходимия брой в периода на ангажимента, за поддържане на биологичното разнообразие и екологично равновесие и осигуряване на преместването на пчелни семейства за опрашване на земеделски култури. Изпълнението на дейностите по двете операции oт пчеларите се очаква да допринесе за поддържане на необходимия брой пчелни семейства за поддържане на биологичното разнобразие, с които да се осигури ефективно предоставяне на екоуслугата по опрашване в чувствителни територии на страната. В допълнение, разполагането на кошери на места с предимно некултивирана растителност ще се осигури разнообразна паша на пчелните семейства и по този начин по-високо качество на пчелните продукти за крайните потребители.

Условия за кандидатстване:
По мярката ще се поемат ангажимент за осигуряване на естествено опрашване на земеделски култури от пчелни семейства чрез сезонно преместване, както и на естествена растителност в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000. По този начин ще се стимулира развитието на прилежащата на земеделските площи с естествена растителност.

Допустими по интервенция „Насърчаване на естественото опрашване“ са земеделски стопани, които са собственици или ползвателите на пчелини с история.

Бенефициерите трябва да са регистрирани в електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД);

Земеделски стопани трябва да притежават минимум 10 бр. пчелни семейства, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Пчелните семейства на кандидатите са идентифицирани в съответствие с действащото национално законодателство, като са настанени в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са под ветеринарномедицински контрол.За да се осигури устойчивост на практиките за опрашване, кандидатът за подпомагане запазва подпомагания брой пчелни семейства в годините на ангажимента.Насоки за кандидатстване:Използван е подход, оценяващ пропуснатите ползи и направените допълнителни разходи.Годишният размер на подпомагане за дейността има компенсаторен характер, съобразен с чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година. В действителност изчисляването на помощ на хектар не е приложимо за тази интервенция, защото предполага да се наложи минимален брой колонии на хектар. Това носи риск от неподходяща концентрация на пчели спрямо наличната храна и възможна конкуренция с дивите опрашители втези територии. От друга страна повечето от допустимите земеделски стопани нямат на разположение земеделски площи, докато именно тези пчелари чрез управлението и преместването на своите пчелни семейства oтговарят на специфичната цел, към която е насочен този ангажимент за управление; Дейностите на пчеларя генерират допълнителни разходи и пропуснати ползи, изчислени са за пчелно семейство, които следва да бъдат компенсирани, като е използван подхода за годишна еднократна сума въз основа големината на пчелина/стопанството.

Документи за изпълнение:
Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

УКАЗАНИЯ_.pdfResponses

Календар
Субсидии
Видео
Новини