Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП)

01яну.Целодневен31Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП)(Целодневен)(GMT+02:00) Срокот 1 до 31 януари 2024г.

Детайли за приема на документи

чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАНИ)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите за обвързано подпомагане за зеленчуци минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи за нишесте, и/или с плодове и зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, ягоди и малини.

Условия за кандидатстване:

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:
1.    са заети с домати, краставици, корнишони и патладжани полско производство и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от домати, краставици, корнишони и патладжани, се считат за наддекларирани;
2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
3. за заявените площи са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал;
4. през 2023 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане домати, краставици, корнишони и патладжани са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).

Документи за изпълнение:

Документи за реализация

Какви са документите за доказване на реализация?
1.    фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2.    счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Кога са издадени документите заеализация?
В периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г.

Къде се представят документите за реализация?
Представят се електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Кога се представят документите за реализация?
В периода от 1 до 31 януари 2024 г. с декларация и опис на документите по образец.

Срок

от 1 до 31 януари 2024г.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини