януари, 2024

Договорни отношения в сектора на млякото

01яну.Целодневен31дек.Договорни отношения в сектора на млякото

Детайли за приема на документи

Схема „Договорни отношения в сектора на млякото“ има за цел да даде сигурност на участниците на пазара на сурово мляко, като регулира по законов път взаимоотношенията между производителите и изкупвачите на сурово мляко.

Условия за кандидатстване:

Подаване на заявление за регистриране на договор/анекс/прекратяване на договор за доставка на сурово мляко се осъществява от изкупвачи, регистрирани като първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55 д, ал. 4 от Закона за Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз регистриран в Министерството на земеделието.

Договорите между производител и първи изкупвач съдържат задължителни елементи, които са определени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1/2015 г. Те включват:

1.Цена на доставеното мляко, която може да е точно определена за целия срок или се изчислява въз основа на методика, описана в договора, базирана на пазарни показатели и др.

2. Максимален или точно определен обем сурово мляко за срока на действие на договора, както и график на доставките;

3. Срок на договора - договорите могат да бъдат срочни или безсрочни, като минималният срок е 6 месеца. Допуска се срокът да бъде по – кратък от 6 месеца само в случаите, когато производителят предостави своето писмено съгласие с определения срок;

4. Начин и срок на плащане на стойността на доставеното количество по договорената цена – плащането в брой ли се извършва или по банков път и в какви срокове се извършва;

5. Начин на събиране или доставяне на суровото мляко – с транспорт на продавача или купувача;

6. Освобождаване от отговорност в случаите на непреодолима сила;

7. Прекратяване на договора.

Договорите се сключват преди започване на доставките и трябва да съдържат пълни данни за двете страни по договора, както и описаните задължителни елементи.

При изменения, засягащи задължителните клаузи на договора, при прекратяване на договора или при продължаване на неговия срок, първият изкупвач подава заявление за регистриране на договор/анекс/прекратяване на договор за доставка на сурово мляко, което отразява настъпилите промени.

Държавен фонд "Земеделие" създава и поддържа в Интегрираната система за администриране и контрол регистър на сключените договори за доставка на сурово мляко.

Насоки за кандидатстване:

В срок от 30 дни от сключването на договори първите изкупвачи са задължени да подадат заявление за регистриране на договор/анекс по образец, одобрен от Изпълнителния директор на ДФЗ. Към заявлението се прилага опис на всички приложени договори със задължителните елементи на същите на електронен носител. Документите се подават в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ по адрес на дейността на изкупвача лично или чрез упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено, изрично пълномощно за подаване на заявлението. Данните за сключените договори/анекси и прекратявания на договори, които се представят към заявлението в електронна таблица могат да бъдат предоставени от изчупвача и чрез Система за електронни услуги (СЕУ).

При изменения, засягащи задължителните клаузи на договора, при прекратяване на договора или при продължаване на действието му, първият изкупвач следва да подаде в ОД на ДФ „Земеделие“ заявление в срок от 30 дни.

ДФ „Земеделие“  в 30-дневен срок от приема на заявленията извършва проверка за задължителните елементи в договорите за доставка. Ако установи несъответствия, ДФЗ писмено уведомява първия изкупвач с указание за отстраняване на нередовностите. Първият изкупвач в срок от 15 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи ново заявление по образец и приложени копия от анекси за изменение или нови договори с отстранените нередовности.  Ако несъответствията не бъдат отстранени в срок, ДФ „Земеделие“ отказва да регистрира съответния договор и писмено уведомява за това първия изкупвач с копие до производителя на сурово мляко.

ДФЗ извършва и проверки на място при първите изкупвачи и в стопанствата на производителите на всеки 12- месечен период. Проверки се извършват и ако има установени и неотстранени несъответствия в предоставени за регистриране договори. При констатирана нередовност се налага административно наказание съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и по реда на Закона за административните наказания и нарушения.

Производителите на сурово мляко могат да проверят дали сключените между тях и изкупвачите договори са регистрирани като подадат в ОД на ДФ „Земеделие“ Заявление за предоставяне на информация за сключените договори/анекси за доставка на мляко.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление за регистриране на договор/анекс за доставка на мляко;
  2. Приложение 1 към Заявление за регистриране на договори за доставка на сурово мляко;
  3. Заявление за предоставяне на информация за сключените договори/анекси за доставка на мляко;
  4. Закон за Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
  5. Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

Срок

01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини