септември, 2024

Прием за подпомагане на прасета за угояване

04септ.Целодневен20Прием за подпомагане на прасета за угояване

Детайли за приема на документи

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор свиневъдство.

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство и законодателството на Съюза.

13. Срокове

13.1. Срок за прием на заявления:

13.1.1. За подпомагане на свине – майки: от 10.05.2024 до 22.05.2024 г.

13.1.2. За подпомагане на прасета за угояване:

а) първи транш: от 10.05.2024 до 22.05.2024 г.

б) втори транш: от 04.09.2024 до 20.09.2024 г.

в) трети транш: от 06.10.2024 до 20.10.2024 г.

13.2. Срок за изплащане на помощта: до едномесечен срок след крайната дата за подаване на заявления.

13.3. Допуска се сключване на договори и изплащане на помощта и след срока, при извършване на проверки и при възникнали неточности и казуси, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Указания

Срок

Втори транш: от 04.09.2024 до 20.09.2024 г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини