декември, 2022

Приеми през декември

01дек.ЦелодневенПриеми през декември

Детайли за приема на документи

До 01 декември се приемат документи по схемата за памук

От 1 декември овощари и градинари доказват реализацията по обвързаната подкрепа и по електронен път

01-20 декември се очакват плащания по Схеми за обвързано подпомагане - сектор "Животновъдство"

10-20 декември се очакват плащания по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) - плащане по първоначален слой "ПДП"

10-20 декември се очакват плащания по Мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2/НР3) - плащане по първоначален слой "ПДП"

Подаване на Възражения „Допустим слой“ (когато приключат теренните проверки)

10 декември - споразумения мери и пасища

Подаване на Декларация по чл. 29 Данъчно облагане

Да не се забравя да се следи за крайния срок за плащане на "белите петна" по заповедта на областния директор на ОДЗ. от октомври Внасяне на рентно плащане по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ("Бели петна"). Срокът е три месеца от издаване на заповедта

Срок

Приеми през месец декември

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини