Приеми през май

майПриеми през майвиж приемите през май и кой Месечен (май)(GMT+03:00)

Детайли за приема на документи

От 3 май започва прием на заявления за компенсиране на пропаднали площи

01-20 май се очакват плащания по Мярка 11 „Биологично земеделие“

10-20 май се очакват окончателни плащания (втори транш) по Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2)

До 15 май земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, попълват и предават в ОСЗ заявление за подпомагане.

20-30 май се очаква плащане по Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“

До 31 май кандидатите за подпомагане по схеми и мерки на ДФЗ могат да правят промени в заявления получили УИН и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

До 15 юни могат да се подават заявления за подпомагане, но със санкция от 1 % от полагащите се плащания за всеки работен ден закъснение.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини