юли, 2024

Втори прием по лозарската програма:„Преструктуриране и конверсия на лозя“

08юлиЦелодневен19Втори прием по лозарската програма:„Преструктуриране и конверсия на лозя“

Детайли за приема на документи

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

По интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат следните дейности:

1. "Конверсия на сортовия състав на насажденията", която включва:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция.

2. "Промяна на местонахождението на лозята", която включва:

а) изкореняване;

б) засаждане;

в) изграждане на подпорна конструкция.

3. "Подобряване на техниките за управление на лозята":

а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;

б) изграждане/реконструкция на тераси;

в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;

г) смяна на подпорна конструкция;

д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;

е) смяна на формировката.

Условия за кандидатстване:

Кандидатстването по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя"е през СЕУ, съгласно НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

ВАЖНО! Всички кандидати следва да очертаят лозарските си стопанства в Лозарския регистър преди подаване на заявлението. Това се случва или  дистанционно или на място в структурите на ИАЛВ. Линк към Лозарския регистър->https://vineregister.eavw.com/

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира кандидатите за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, че до 30 ноември 2023 г. се удължава срокът на приема, съгласно изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година (ДВ, бр. 80 от 2023 г.). 
Със изменението на Наредбата се отменя една от допустимите дейности по интервенцията, а именно „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“.
Припомняме, че кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ)  на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
На следният адрес https://seu.dfz.bg/drupal/ са публикувани инструкции за попълване и подаване на заявление за подпомагане по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Насоки за кандидатстване:

За да подадете заявление за одобрение на оперативна програма по интервенциите в лозаро-винарския сектор в Системата за електронни услуги (СЕУ) е необходимо да имате регистрация в Системата за електронни услуги. Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на системата, в т.ч. и за прикачването на документи, можете да видите в публикуваните видео ръководства https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49. Всички кандидати, които нямат регистрация в СЕУ към момента на подаване на Заявление, следва да си направят такава. Регистрацията се потвърждава в съответната ОД на ДФ „Земеделие“, отдел „ОПСПМП“ . След потвърждение на профила в СЕУ кандидатът може да създаде своето заявление чрез профила си в СЕУ през https://seu.dfz.bg/ като избере Направление „Вино“, Схема „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и Прием: „Прием по Интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя“ след което с бутон „Създай“ потвърждава участие в схемата.

При подаване на заявление от кандидата е необходимо да се прикачат попълнените и подписани от него всички приложения към заявлението. Приложение № 1 и 2 са задължителни за попълване  от всички представляващи и управляващи лица, както и от членовете на съответната група/организация на производителите на винено грозде, призната от министъра на земеделието и храните. В случай, че членовете са юридически  лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите, когато има такива. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, освен гореописаните приложения, следва да се прикачи попълнено и подписано от упълномощеното лице Приложение № 1.

Инструкция за подаване на заявление в СЕУ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя“ 

Държавен фонд „Земеделие“ информира кандидатите за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, че документ „Данни за лозарското стопанство и заявени дейности за подпомагане“ от заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ e достъпна за зареждане на данните за лозарското стопанство на кандидата от Лозарския регистър. Инструкция за стъпките, които следва да се предприемат от кандидатите е налична на началната страница на СЕУ, в секция „Документи“, „Декларации в лозаро – винарския сектор“, „Инструкция за зареждане на данни от Лозарски регистър в заявление по ПКЛ“ на адрес: https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/55
След зареждане на справка за имотите в СЕУ, за улеснение на кандидатите е наличен панел "Статус на заредени парцели и имоти от последно зареждане", където е налична информация за всички заредени парцели и имоти от лозарското стопанство с актуалния им статус. При открит грешен запис, кандидатите следва да се обръщат към Изпълнителна агенция по лозата и виното за допълнителна информация и при необходимост от корекция на въведените данни в Лозарския регистър.

Преди финално приключване на заявлението по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е необходимо да се зареди електронния подпис в СЕУ. На този линк са стъпките, които е необходимо да се извършат-> https://www.youtube.com/watch?v=ZxJuMWP6QVk

https://www.youtube.com/watch?v=ZxJuMWP6QVk

Важно!

Със Заповед №РД09-1198/23.11.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, са  определени допълнителни средства по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя". Може да се запознаете със заповедта по-надолу.

Със Заповед №РД09-399/09.04.2024 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 7 от Наредба №14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година е определено парично обезщетение за загуба на доход за заявления, подадени през финансовата 2024 г.

Документи за кандидатстване:

Детайлно са описани необходимите документи в Раздел IV - Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ към Наредба №14 от 11.09.2023 г.

Линк към приложенията и подробна Инструкция за подаване на заявление в СЕУ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя“ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/55

Срок

08.07 - 19.07.2024 г.

Организатор

ДФ "Земеделие"

ДФ "Земеделие" - областни структури

Learn More

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини