График приеми Стратегически план за земеделие за 2024 г.

ИНТЕРВЕНЦИЯПериод на прием през 2024 г.ВИД НА ПОДКРЕПАТАБЕНЕФИЦИЕРИРАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩРАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ
1I.Д.1 – Преструктуриране и конверсия на лозя15 октомври – 15 ноември Подпомагане се предоставвя за следните дейности:
1. конверсия на сортовия състав
2. промяна на местонахождението на лозето
3. подобряване на техниките за управление на лозята
Земеделски стопани и признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители  Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност.1 500 000 лв.
3 000 000 лв. за ГП и ОП
2I.Д.2 – Инвестиции в лозаро-винарския сектор15 януари-15 февруари;
Втори прием – след решение на Постоянната работна група
Подпомагането е насочено към повишаване ефективността на предприятието за производство на вино и неговата конкурентоспособност в производството и предлагането на пазара чрез инвестиции в материални и нематериални активи – оборудване, СМР;
Подпомагане, насочено към лозарските стопанства – машини за обработка на лозовите насаждения
1.Еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на вино, вписани в лозарския регистър;
2.Земеделски стопани и признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители.
Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност.2 347 000 лв
3I.Д.7 – Събиране на реколтата на зеленоПрием се обявява на база анализ на пазара в сектора, само при наличие на дисбаланс между търсенето и предлагането на вино и гроздеПодпомага се пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Гроздопроизводители (физически или юридически лица), вписани в лозарския регистър с регистрирани лозарски стопанства. Подпомагането е в размер на до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.Н/П
4I.Д.6 – Застраховане на реколтата15 май – 17 юниДопустими за подпомагане са разходите, извършени от кандидата за застрахователни премии, ненадвишаващи максималния размер на подпомагане, определен въз основа на обичайните пазарни цени и стандартните предположения за загуба на доход за насажденията с винено грозде.Гроздопроизводители (физически или юридически лица), вписани в лозарския регистър с регистрирани лозарски стопанства. Финансовата помощ е до 80% от разходите за застрахователни премии срещу щети върху реколтата.Н/П
5I.Д.4 – Информиране в държавите членки1 – 15 декемвриПодпомага се провеждането на информационни кампании, провеждане или участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции на територията на ЕС1.юридически лица с нестопанска цел, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с дейност, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
2.признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители;
3.междупрофесионални организации, съгласно Закона за виното и спиртните напитки;
4.публични органи, когато не са единствени бенефициери на помощта
Финансовата помощ е до 80 % от допустимита разходи (50 % ЕФГЗ+30 % НБ)1. 500 000 лв. за едногодишен проект;
2. 750 000 лв. за двугодишен проект;
3. 1 000 000 лв. за тригодишен проект.
6I.Д.3 – Популяризиране в трети държави1 – 15 декемвриПодпомага се популяризирането и рекламата на вино, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции в трети държави1.търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
2.професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, включително юридически лица с нестопанска цел;
3.признати организации и асоциации на организации в сектора;
4.междупрофесионални организации;
5.публични органи, когато не са единствени бенефициенти на помощта.
Финансовата помощ е до 80% от допустимита разходи (50% ЕФГЗ+30% НБ)1.250 000 лв. – 750 000 лв. за едногодишен проект;
2.500 000 лв. – 1 000 000 лв. за двугодишен проект;
3. 750 000 лв. – 1 250 000 лв. за тригодишен проект.
7I.Д.5 – Инвестиции в екологични съоръжения15 януари – 15 февруариПодпомагането е насочено към намаляване на екологичния отпечатък от дейността на предприятието за производство на вино и повишаване на неговата конкурентоспособност чрез производството на енергия от възобновяеми източници – оборудване и СМР.Еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на вино, вписани в лозарския регистърМаксималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност.2 000 000 лв.
8I.Г.1 – Интервенции в сектор  „Плодове и зеленчуци“1 август – 1 септември 2024 г.Подпомагат се интервенции, изпълнявани чрез оперативни програми, целящи подкрепа за подобряване на пазарната позиция на земеделските стопани в сектор „Плодове и зеленчуци“ и увеличаване на дела им във веригата на стойността.Организации на производители и
Асоциации на организации на производители
Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 50 % от реално извършените разходи или 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители4 498 340 лв.
9I.Г.2 – Интервенции в сектор  „Мляко и млечни продукти“1 – 15 октомври 2024 г.Подпомагат се интервенции, изпълнявани чрез оперативни програми, целящи подкрепа за подобряване на пазарната позиция на земеделските стопани в сектор „Мляко и млечни продукти“ и увеличаване на дела им във веригата на стойността.Организации на производители и групи на производители и
Асоциации на организации на производители
Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 50 % от реално извършените разходи или 6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители, асоциация на организации на производители или всяка група производители977 900 лв.
ВИД НА ПОДКРЕПАТАБЕНЕФИЦИЕНТИРАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩРАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ
Инвестициите, допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва да са свързани с
развитие на услуги в различни сектори на икономиката и други производствени неземеделски
дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за
функциониране на Европейския съюз, както и дейности, които са насочени към развитие на
занаяти
Земеделски стопани
Микропредприятия
Физически лица – занаяти
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи
От 15 000 евро до 400 000 евро.
Материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства.Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване
Юридически лица, предоставящи услугата
„Доставяне на вода за напояване“
„Напоителни системи“ ЕАД
„Земинвест“ ЕАД.
Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи
От 15 000 евро до 1 000 000 евро/
5 000 000 евро.
Безвъзмездна финансова помощ за допустими за подпомагане дейности в дребна по размер инфраструктура:

1.      Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2.        Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3.        Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4.        Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
5.        Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;
6.        Рехабилитация и доизграждане на канализационни системи и съоръжения;
7.        Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
8.        Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.
9.        Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.
10. Общи разходи, свързани с проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта, така и по време на неговото изпълнение.
Общини от селските райони на Република България, а именно общини, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район.Финансовата помощ е в размер на 100% Дребна по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по интервенцията, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надвишава по размер левовата равностойност на 3 млн. евро.
Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продуктиЗемеделски стопани на възраст от 18 до 40 години
Икономическият размер на земеделското стопанство в границите от над 8 000 до 20 000 евро СПО
Финансовата помощ е в размер на 100% 40 000 евро
Две плащания по 20 000 евро
Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продуктиЗемеделски стопани с икономически размер на земеделското стопанство в границите от над 8 000 до 20 000 евро СПОФинансовата помощ е в размер на 100% 20 000 евро
Две плащания по 10 000 евро
Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продуктиЗемеделски стопани на възраст от 41 до 65 години
Икономическият размер на земеделското стопанство в границите от над 4 000 евро СПО
Финансовата помощ е в размер на 100% 30 000 евро
Две плащания по 15 000 евро
Предоставя се подкрепа за проучване на приложимостта на новаторския проект в конкретни географски райони и стопанства, за изготвяне на анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждане на иновативното предложение в практиката и създаване на база данни.  Подкрепят се дейности за стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на иновативното предложение и евентуално разширение на оперативната група. Оперативните групи – обединения, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите
или обединения по силата на споразумение за партньорство.
Финансовата помощ е в размер до 100% Първа стъпка – до 15 000 евро
Подпомага се дейността на групи и организации на производители свързана с:
Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията;
Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби;
Установяване на общи правила за информация за продукцията;
Изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията.
Подпомагат се групи и организации на производители, чийто членове произвеждат продукти
в един от следните земеделски сектори:
· зърнено-житни култури;
· медицински и етерично-маслени култури;
· зърнено-бобови култури;
· технически култури, с изключение на тютюн;
· картофи;
· мляко и млечни продукти;
· месо и месни продукти, с изключение на риба и аквакултури;
· мед и пчелни продукти;
· винено грозде;
· яйца;
· плодове и зеленчуци;
· копринени буби;
Финансовата помощ е в размер на 100% Максимален размер на подкрепата за една година – 100 000 евро.
Плащането се определя върху стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или
организацията на производители

· за първата година след признаване – 10%;
· за втората година след признаване – 9,5%;
· за третата година след признаване – 9%;
· за четвъртата година след признаване – 8,5%;
· за петата година след признаване – 8%.
Подпомага се предоставянето на съвети на земеделски и горски
стопани с цел подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на
климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства.

Подпомага се предоставянето на съветнически пакет № 12: Предоставянето на съвети относно възможностите за създаване, развитие и внедряване на иновации/иновативни проекти вкл. чрез участие в оперативни групи в рамките на ЕПИ/подкрепа за подготовка на проекти на оперативни групи. Съветническите услуги могат да включват улавяне на иновативни идеи в техния зародиш и тяхното обсъждане, търсене на допълнителна информация по темата и прецизиране на целите на потенциалния проект, търсене на подходящи участници с допълваща се експертиза, които могат да допринесат за постигане на целите на проекта, постигане на консенсус между участниците в групата чрез начертаване на план от дейности, които определят ролите и работата за всеки партньор, и накрая изготвяне на споразумение за сътрудничество на групата и изготвяне на проектно предложение.
Физически и юридически лица, които
разполагат с експертиза за предоставяне на съветническите услуги, попадащи в приложното поле
на включените съветническите пакети в т.ч. Национална служба за съвети в земеделието.
Финансовата помощ е в размер до 100% до 3 000 евро за предоставен съветнически пакет № 12

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини