Как стопаните да попълнят документи за отчетена загуба?

Справка-декларация за отчетена загуба по култури подават само тези фермери, които искат да заявят загуби за площи над 3000 дка и желаят подпомагане за тях. Производители с площи под 3000 дка не подават този документ. 

Ето основното, което трябва да знаят земеделските стопани:

  • Нереализираната земеделска продукция се посочва в справката като количество /в тон/ без да се остонойсти. 
  • Попълва се рентата за стопанската година, независимо от датата на изплащане. 
  • Субсидии, които не са изплатени, не се начисляват. Попълва се само изплатената субсидия. 
  • Банкови такси и лихви не са част от преките разходи.
  • Кандидатстването за помощта е по култури, а не със загуба на стопанство. Ако дадена култура е на печалба, то тя не се заявява.
  • Угари, засети със слънчоглед, пшеница или ечемик, подлежат на подпомагане.

В графата преки разходи стопаните могат да посочат още разходите за заплати, осигуровки, ренти, амортизации и услуги. 

Срокът за подаване на заявление е до 9 април 2024 г. До 11 април се отстраняват открити непълноти или несъответствия. Срокът за изплащане на помощта е 22 април 2024 г. 

Площите до 3000 дка с пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица се подпомагат с 10 лв./дка.

За нивите от 3001 до 6000 дка ще се изплаща по 5 лв./дка, като за първите 3000 дка помощта си остава 10 лв./дка. При площи над 6000 дка до 10 000 дка подпомагането е по 2,50 лв.

Така максималният размер на помощта за един зърнопроизводител може да бъде 55 000 лв.: 30 000 лв. за първите 3000 дка, 15 000 лв. за следващите 3000 дка и още 10 000 лв. за останалите 4000 дка. 

През есента земеделските стопани ще получат още едно повторно плащане, за да се стигне до пълния размер на подпомагането, залегнало в Споразумението с правителството след протестните действия.

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини