Наредба 7 Необлагодетелсвани райони

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

НАРЕДБА № 6 от 30 май 2023 г.

за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“,
включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България
за периода 2023 – 2027 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“, за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции.

(2) Интервенцията по ал. 1 обхваща обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи в защитени зони от Натура 2000, по приложение № 1 и включени в Стратегическия план.

(3) Министерството на околната среда и водите предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието цифрови географски данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които се зареждат и актуализират в системата по чл. 30 от ЗПЗП.

(4) В срок до 30 ноември на календарната година Министерството на околната среда и водите чрез регионалните си структури предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ информация за констатирано неспазване на забрани за земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗБР.

Чл. 2. (1) Плащането по реда на тази наредба се предоставя в зависимост от типа земеделска площ и при спазване изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2115“;

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“;

3. Делегиран регламент (ЕС) № 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);

7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);

8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (OB, L 232 от 7 септември 2022 г.);

9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (OB, L 17 от 19 януари 2023 г.);

10. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.), наричана по-нататък „Директива 92/43/ЕИО“;

11. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/147/ЕО“;

12. Стратегическия план;

13. Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България.

(2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА „ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000“

Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПЗП.

(2) Земеделските стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са:

1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

2. с минимален размер от 0,5 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:

1. извършват земеделска дейност в защитена зона от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2;

2. спазват приложимите изискванията и стандарти по чл. 55 от ЗПЗП;

3. спазват наложените забрани, разписани в заповедите за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в утвърдения план за управление на съответната зона, в която попадат стопанисваните от тях земеделски площи.

(2) Земеделските стопани спазват базовите изисквания по приложение № 2.

(3) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

(4) Когато при подаване на заявлението за подпомагане по ал. 3 се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, кандидатът избира за подпомагане една защитена зона при спазване на ал. 1, т. 3.

Глава трета

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Плащанията по реда на тази наредба се предоставят под формата на годишно плащане на хектар земеделска площ в съответствие с чл. 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 7. Плащанията се предоставят от Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.

Чл. 8. (1) Държавен фонд „Земеделие“ отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 1.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на бюджета по тази интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.

(3) Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 1, информира незабавно министъра на земеделието.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на определения за нея бюджет.

(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.

(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по съответната интервенция е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие“ може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.

Чл. 9. (1) Плащането се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, както следва:

1. забрана за косене на ливадите:

а) до 1 юли;

б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;

в) от периферията към центъра, преди 15 юни;

2. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

3. забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;

4. забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;

5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

6. забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;

7. забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.

(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:

1. А – забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 5, 6 и 7;

2. B – забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7;

3. C – забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7.

(3) Максималният размер на левовата равностойност на компенсаторно плащане за групите по ал. 2 е посочен в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Глава четвърта

ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 10. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).

Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции, когато:

1. установените площи са с размери, по-малки от определените в чл. 4, ал. 1, т. 2;

2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;

3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане;

4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;

5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по чл. 10;

7. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3.

Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ постановява пълен отказ от изплащане на финансова помощ, когато:

1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията на чл. 3;

2. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;

3. кандидатът за подпомагане и/или упълномощено от него лице възпрепятства извършването на проверка на място.

Глава пета

РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 1 съгласно чл. 76 от ЗПЗП.

Чл. 14. При неспазване на базово изискване по приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 не се отпуска подпомагане за площите в съответната група по чл. 9, ал. 2.

Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.

Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции и намаления на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в следната последователност:

1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;

2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление изискванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.

Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията Държавен фонд „Земеделие“ може да я оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Явор Гечев

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Таблица № 1: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО –
за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зонаИме на защитената зонаГрупа АГрупа BГрупа C
BG0002048Суха река5670161
BG0002046Ятата000
BG0002017Комплекс Беленски острови4400
BG0002015Язовир Конуш070161
BG0002086Оризища Цалапица069158
BG0002067Остров Голя000
BG0002091Остров Лакът000
BG0000242*Залив Ченгене скеле1700
BG0002007Остров Ибиша000
BG0002005Понор7400
BG0002009Златията7370161
BG0002023Язовир Овчарица1700
BG0002028Комплекс Стралджа7300
BG0002085Чаиря7300
BG0002008Остров до Горни Цибър000
BG0002114Рибарници Челопечене000
BG0002112Руй7400
BG0002096Обнова1700
BG0002094Адата – Тунджа7369157
BG0002095Горни Дъбник – Телиш1700
BG0002104Цибърско блато1700
BG0000494*Централен Балкан000
BG0002018*Остров Вардим1700
BG0002024Рибарници Мечка000
BG0002025Ломовете1700
BG0002110Априлци7400
BG0000241*Сребърна1700
BG0002006Рибарници Орсоя1700
BG0002031Стената1700
BG0002064Гарванско блато1700
BG0002065Блато Малък Преславец1700
BG0002001Раяновци7400
BG0000209*Пирин000
BG0002004Долни Богров – Казичене7300
BG0002010Язовир Пясъчник000
BG0002019Бяла река2000
BG0002102Деветашко плато7300
BG0002003Кресна2200
BG0002052Язовир Жребчево1800
BG0002059Каменски баир1800
BG0002078Славянка2200
BG0002088Микре2000
BG0000113*Витоша2200
BG0000495*Рила000
BG0002012Крумовица2100
BG0002013Студен кладенец2100
BG0002039Хърсовска река7370161
BG0002083Свищовско-Беленска низина1767154
BG0000273*Бургаско езеро1700
BG0002099Кочериново6200
BG0002103Злато поле1700
BG0002105Персенк2200
BG0002111Велчево6400
BG0002079Осогово2200
BG0002107Бобошево6300
BG0002108Скрино6400
BG0002020Радинчево1700
BG0002071Мост Арда2000
BG0002070Рибарници Хаджи Димитрово1700
BG0002057Бесапарски ридове7364140
BG0002014Маджарово2000
BG0000332Карлуковски карст1700
BG0000240*Студенец7370161
BG0002053Врачански Балкан2100
BG0002040Странджа745286
BG0002069Рибарници Звъничево1700
BG0002089Ноевци6400
BG0002101Мещица6400
BG0002100Долна Козница6300
BG0002030Комплекс Калимок7370161
BG0002022Язовир Розов кладенец1700
BG0002058Сините камъни – Гребенец2100
BG0002063Западни Родопи2200
BG0002087Марица – Пловдив1700
BG0002062Лудогорие7370161
BG0000237Остров Пожарево000
BG0000270*Атанасовско езеро1700
BG0002027Язовир Малко Шарково1700
BG0002074Никополско плато7370161
BG0002090Берковица6200
BG0002092Харманлийска река1700
BG0002093Овчарово6200
BG0002106Язовир Ивайловград1900
BG0002041Комплекс Ропотамо1700
BG0002029Котленска планина745081
BG0002081Марица – Първомай1700
BG0000152Поморийско езеро000
BG0002016Рибарници Пловдив000
BG0002051Калиакра1700
BG0002043Емине7367150
BG0002050Дуранкулашко езеро1700
BG0000156Шабленски езерен комплекс1700
BG0002098Рупите1800
BG0002072Мелнишки пирамиди2100
BG0002026Дервентски възвишения7355127
BG0002073Добростан2200
BG0002109Васильовска планина4200
BG0002077Бакърлъка1700
BG0002113Триград – Мурсалица6400
BG0002076Места2100
BG0002066Западна Странджа7362142
BG0002021Сакар7358133
BG0002002Западен Балкан525081
BG0002060Галата1700
BG0000191Варненско-Белославско езеро000
BG0002082Батова7370159
BG0002061Балчик1700
BG0000271*Мандра-Пода1700
BG0002044Камчийска планина7359118
BG0002084Палакария6400
BG0002038Провадийско-Роякско плато7370159
BG0002054Средна гора2200
BG0002097Белите скали1700
BG0002045Комплекс Камчия1700
BG0002128Централен Балкан буфер224764
BG0002126Пирин буфер224764
BG0000399*Българка744764
BG0000496*Рилски манастир74144175
BG0002115Било1770161
BG0002129Рила буфер7400

Таблица № 2: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО –
за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зонаИме на защитената зонаГрупа АГрупа BГрупа C
BG0000589Марина дупка000
BG0000605Божкова дупка070161
BG0000587Варкан070161
BG0000269Пещера Лястовицата000
BG0000591Седларката070161
BG0000552Остров Кутово000
BG0000574Ахелой – Равда – Несебър1700
BG0000610Река Янтра1700
BG0000573Комплекс Калиакра1700
BG0000635Девненски хълмове000
BG0000130Крайморска Добруджа000
BG0000119Трите братя1700
BG0000134Чокльово блато2200
BG0000205Стралджа1700
BG0000291Гора Шишманци1700
BG0000295Долни Коритен2200
BG0000553Гора Тополчане1700
BG0000567Гора Блатец1700
BG0000593Билерниците1700
BG0000623Таушан тепе1700
BG0000625Изворо2200
BG0000626Круше2200
BG0001033Брестовица1800
BG0000255Градинска гора1700
BG0000534Остров Чайка17145253
BG0000554Гора Желю Войвода17145253
BG0000216Емен1700
BG0000194Река Чая1700
BG0000203Тулово1700
BG0000206Съдиево1700
BG0000199Цибър1700
BG0000532Остров Близнаци17145253
BG0000180Боблата1700
BG0000138Каменица1700
BG0000232Батин1700
BG0000231Беленска гора1700
BG0000117Котленска планина2100
BG0000136Река Горна Луда Камчия1800
BG0000104Провадийско-Роякско плато1700
BG0000107Суха река1700
BG0000106Хърсовска река1700
BG0000149Ришки проход1900
BG0000133Камчийска и Еменска планина1900
BG0000570Изворово – Краище1700
BG0000208Босна1700
BG0000173Островче1700
BG0000137Река Долна Луда Камчия1900
BG0000304Голак2100
BG0000420Гребенец1800
BG0000151Айтоска планина1700
BG0000314Ребро2200
BG0000526Долно Линево1700
BG0000569Кардам1700
BG0000334Остров1700
BG0000139Луда Камчия1700
BG0000608Ломовете1700
BG0000164Сините камъни2200
BG0000339Раброво1700
BG0000165Лозенска планина2200
BG0000616Микре2000
BG0000365Овчи хълмове1700
BG0000620Поморие1700
BG0000166Врачански Балкан2100
BG0000382Шуменско плато1700
BG0000624Любаш000
BG0000497Арчар1700
BG0000266Пещера Мандрата17103180
BG0000498Видбол1700
BG0001004Емине – Иракли1900
BG0000500Войница1700
BG0000529Мартен – Ряхово17145253
BG0001001Ропотамо1700
BG0000507Делейна1700
BG0000621Езеро Шабла – Езерец1700
BG0000530Пожарево – Гарван1700
BG0000132Побитите камъни1700
BG0000340Цар Петрово1700
BG0000374Бебреш2200
BG0000377Калимок – Бръшлен1700
BG0000519Моминбродско блато17145253
BG0000521Макреш1700
BG0000523Шишенци1700
BG0000168Лудогорие1700
BG0000618Видима1800
BG0000594Божия мост – Понора1700
BG0000524Оризището1700
BG0000366Кресна – Илинденци2200
BG0000322Драгоман2100
BG0000167Беласица2200
BG0001032Родопи – Източни2000
BG0001389Средна гора2200
BG0001043Етрополе – Байлово2200
BG0001042Искърски пролом – Ржана2200
BG0001040Западна Стара планина и Предбалкан2100
BG0001030Родопи – Западни2200
BG0000628Чирпански възвишения1800
BG0000146Плаж Градина – Златна рибка1700
BG0001493Централен Балкан – буфер2200
BG0000335Карабоаз1700
BG0000169Лудогорие – Сребърна1700
BG0000263Скалско2000
BG0000275Язовир Стамболийски1800
BG0000418Керменски възвишения1700
BG0000421Преславска планина1800
BG0000513Войнишки Бакаджик1700
BG0000517Портитовци – Владимирово1700
BG0000527Козлодуй000
BG0000528Островска степ – Вадин1700
BG0000401Свети Илийски възвишения1700
BG0000402Бакаджиците1700
BG0000533Острови Козлодуй17145253
BG0000572Росица – Лозница1700
BG0000576Свищовска гора1700
BG0000602Кабиюк1700
BG0000611Язовир Горни Дъбник1700
BG0000627Конунски дол1700
BG0001011Осоговска планина2200
BG0001036Български извор1800
BG0000182Орсоя1700
BG0001034Остър камък1700
BG0000224Огражден – Малешево2100
BG0000217Ждрелото на река Тунджа1700
BG0000214Дряновски манастир2100
BG0000254Бесапарски възвишения1700
BG0000261Язовир Копринка2000
BG0000212Сакар1700
BG0000192Река Тунджа 11800
BG0000178Тича1700
BG0000196Река Мочурица1700
BG0001039Попинци2000
BG0001375Острица2200
BG0001386Яденица2200
BG0000247Никополско плато1700
BG0000181Река Вит1700
BG0000213Търновски височини1700
BG0000211Твърдишка планина2200
BG0000239Обнова – Караман дол1700
BG0001012Земен2200
BG0001014Карлуково1700
BG0000615Деветашко плато1700
BG0000393Екокоридор Камчия – Емине1800
BG0000336Златия1700
BG0000609Река Росица1700
BG0000522Видински парк1700
BG0000429Река Стряма1800
BG0000424Река Въча – Тракия1800
BG0000308Верила2200
BG0000301Черни рид2200
BG0000396Персина1700
BG0000289Трилистник1700
BG0000233Студена река1700
BG0000372Циганско градище2200
BG0000230Факийска река1700
BG0000219Дервентски възвишения 21700
BG0000218Дервентски възвишения 11700
BG0000198Средецка река17120210
BG0001037Пъстрина1700
BG0000118Златни пясъци1700
BG0001017Кървав камък2200
BG0001022Орановски пролом – Лешко2200
BG0001023Рупите – Струмешница1800
BG0001028Среден Пирин – Алиботуш2200
BG0000103Галата1700
BG0001021Река Места2200
BG0000100Плаж Шкорпиловци1700
BG0000154Езеро Дуранкулак1700
BG0001031Родопи – Средни2100
BG0000171Лудогорие – Боблата1700
BG0000190Витата стена2000
BG0000195Река Тунджа 21700
BG0000622Варненско-Белославски комплекс1700
BG0000102Долината на река Батова1700

* Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Базови изисквания

1. Постоянно затревени площи

а) ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.

б) ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

в) ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на Натура 2000.

2. Обработваеми земи

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

3. Трайни насаждения

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини