От 1 септември до 31 януари се извършва промяна в слоя Постоянно затревени площи

В заявлението за включване се посочват типът на искането, както и имотите, за които то се отнася, а в заявлението за изключване на имоти се посочва и основание по чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
Примерно заявление може да изтеглите по-долу


Министърът на земеделието в срок до 1 март издава заповеди за одобрение или неодобрение на включването или изключването на конкретни имоти от специализирания слой „Постоянно затревени площи“ по подадените заявления, както и заповед за одобряване на окончателния обхват на слоя за съответната година.
Включването на имоти в слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, ако те отговарят на следните изискванията:
с минимален размер 0,1 хектара, които:
са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост – пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени затревени площи.
Изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, когато площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно затревена площ, са равни или по-големи по размер от постоянно затревените площи, за които се отнася искането, а също така попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи.
Изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, когато чрез приложен към искането документ и/или по служебен път се установи наличието на съответното обстоятелство, на което то се основава.

Министърът на земеделието, одобрява със заповед изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“, когато:
имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или
преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. или 2014 – 2020 г., и/или
имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или
начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“, е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или
начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

Още публикации от категорията

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Наръчници
Видео