От 1 септември до 31 януари се извършва промяна в слоя Постоянно затревени площи

В заявлението за включване се посочват типът на искането, както и имотите, за които то се отнася, а в заявлението за изключване на имоти се посочва и основание по чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
Примерно заявление може да изтеглите по-долу


Министърът на земеделието в срок до 1 март издава заповеди за одобрение или неодобрение на включването или изключването на конкретни имоти от специализирания слой „Постоянно затревени площи“ по подадените заявления, както и заповед за одобряване на окончателния обхват на слоя за съответната година.
Включването на имоти в слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, ако те отговарят на следните изискванията:
с минимален размер 0,1 хектара, които:
са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост – пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени затревени площи.
Изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, когато площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно затревена площ, са равни или по-големи по размер от постоянно затревените площи, за които се отнася искането, а също така попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи.
Изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“ се одобрява, когато чрез приложен към искането документ и/или по служебен път се установи наличието на съответното обстоятелство, на което то се основава.

Министърът на земеделието, одобрява със заповед изключване на имоти от слой „Постоянно затревени площи“, когато:
имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или
преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. или 2014 – 2020 г., и/или
имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или
начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“, е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или
начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини