Приемът на помощта за съфинансиране на застраховки тръгва на 25 март

тютюн

Крайният срок е 31 юли, а общият бюджет за тази година е 3 млн. лв.

•    25 март: Начало на кандидатстване;
•    31 юли: Краен срок;
•    30 август: Срок за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ „Земеделие”;
•    до 20 работни дни след представяне на застрахователните полици в ДФЗ: Срок за сключване на договорите между земеделските стопани и Фонда с изключение на случаите по т. 8.3. от указанията за прилагане на държавната помощ при спазени условия за допустимост на подпомагането;
•    до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФЗ: срок за изплащане на средствата.

Размерът на подпомагане на хектар за култури, отглеждани на открито е до 420 лв. на хектар (при овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн), а размерът на подпомагане на хектар при оранжерии е до 1 260 лв. на хектар.

При зърнени и маслодайни култури подпомагането е до 54 лв. на хектар. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 600 хектара от площите си. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин.

Четете още

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Втори прием за зимни пръскания 2024

2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната…

Календар
Субсидии
Видео
Новини