Приеми през февруари 2024

  • Обвързанa подкрепа за животновъди
    От Министерство на земеделието обещават, че До 9 февруари
    ще бъдат изплатени средствата по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ), обещаха от Държавен фонд „Земеделие“.
  • Пчелари От 8 до 22 февруари се отваря прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през Системата за електронни услуги.
  • Лозари До 15 февруари е отворен приемът по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ в лозаро-винарския сектор.
  • През месец февруари се очаква МЗХ да публикува и индикативен график за плащанията до края на юни. 
  • От 5 до 16 февруари Подаване на възражения, срещу базовите данни в слоевете през СЕУ или службите поземеделие

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Важни срокове ДФЗ

Важни срокове от Държавен фонд земеделие за периода от 21.07.2023 – 31.01.2024 Важни срокове по директни плащания за кампания 2023 ИНТЕРВЕНЦИЯ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК ЗА…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Eлектронни описи – Обвързана подкрепа

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен…

Календар
Субсидии
Видео
Новини