Приложения към заявление за подпомагане по интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“

При подаване на заявление от кандидата е необходимо да се прикачат попълнените и подписани от него всички приложения към заявлението. Приложение № 1 и 2 са задължителни за попълване  от всички представляващи и управляващи лица, както и от членовете на съответната група/организация на производителите на винено грозде, призната от министъра на земеделието и храните. В случай, че членовете са юридически  лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите, когато има такива. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, освен гореописаните приложения, следва да се прикачи попълнено и подписано от упълномощеното лице Приложение № 1.

PDF icon Инструкция за подаване на заявление по интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“

Office spreadsheet icon Таблица № 1 към заявлението

Файл Приложение № 1 – Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни

Файл Приложение № 2 – Декларация за запознаване с понятията „Нередност“ и „Измама“

PDF icon Приложение № 3 – Общи и специфични декларации в интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“

Файл ДЕКЛАРАЦИЯ за дела на преработената собствена суровина

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини