Приложения към заявление за подпомагане по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

При подаване на заявление от кандидата е необходимо да се прикачат попълнените и подписани от него всички приложения към заявлението. Приложение № 1 и 2 са задължителни за попълване  от всички представляващи и управляващи лица, както и от членовете на съответната група/организация на производителите на винено грозде, призната от министъра на земеделието и храните. В случай, че членовете са юридически  лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите, когато има такива. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, освен гореописаните приложения, следва да се прикачи попълнено и подписано от упълномощеното лице Приложение № 1.

PDF icon Инструкция за подаване на заявление по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

Office spreadsheet icon Таблица № 1 към заявлението

Файл Приложение № 1 – Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни

Файл Приложение № 2 – Декларация за запознаване с понятията „Нередност“ и „Измама“

PDF icon Приложение № 3 – Общи и специфични декларации в интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

Прочети още

Календар
Субсидии
Видео
Новини