СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-

майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които

отглеждат в стопанството си:

– 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или

– 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по

безопасност на храните (БАБХ).

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните

изисквания:

1. да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за

идентификация, одобрени от БАБХ; 27

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на

БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството;

4. да бъдат с доказан произход (вписани в Родословната книга) и тази информация да е

отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

5. да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази

информация да е отразена в Информационната система на БАБХ;

6. да имат издаден зоотехнически сертификат.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за

подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените

за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2022 г.

периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август

(включително) 2022 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за

подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни.

Заменящите животни трябва да отговарят на изискванията за подпомагане по схемата

към последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Земеделските стопани

трябва да заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в

срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния

отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна. Земеделските стопани трябва да

притежават зоотехнически сертификати за заявените за подпомагане животни. При

проверка на стопанството земеделският стопанин трябва да може да покаже

зоотехническия сертификат за всяко животно, заявено за подпомагане по схемата.

Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните породи: Синтетична

популация Българска млечна; Плевенска черноглава овца; Лакон; Асаф; Аваси; Хиос;

Българска бяла млечна коза; Англонубийска коза; Тогенбургска коза; Саанска коза;

Алпийска коза; Тюринген Валд; Източнофризийска овца е необходимо да реализирате на

пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на

най-малко 70 кг или най-малко на 35 кг и 0.2 животни от един от двата вида за допустимо

за подпомагане животно по схемата. Реализацията на пазара трябва да е в периода 1

октомври 2021 г.-30 септември 2022 г. и документите да са с дата от този период.

Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните породи: Ил дьо Франс;

Мутон шароле; Старопланински Цигай; Родопски Цигай; Кавказка тънкорунна;

Асканийска тънкорунна; Североизточна българска тънкорунна; Тракийска тънкорунна;

Карнобатска тънкорунна; Романовска; Боер; Мутон Вендеен е необходимо да реализирате

на пазара животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 0.5 за допустимо за

подпомагане животно по схемата. Реализацията на пазара трябва да е в периода 1

октомври 2021 г.-30 септември 2022 г. и документите да са с дата от този период.

Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните автохтонни породи:

Каракачанска овца; Копривщенска овца; Сакарска овца; Котленска овца; Местна

старозагорска овца; Местна карнобатска овца; Тетевенска овца; Западностаропланинска

овца; Брезнишка овца; Софийска (Елинпелинска) овца; Средностаропланинска овца;

Среднородопска овца; Медночервена шуменска овца; Дъбенска овца; Реплянска овца; Бяла

маришка овца; Вакла маришка овца; Калоферска дългокосместа коза; Местна

дългокосместа коза (Малашевски тип); Българска виторога дългокосместа коза; Местна

дългокосместа коза е необходимо да реализирате на пазара количества мляко и/или 28

млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0.2 животни

от един от двата вида на допустимо по схемата животно. Реализацията на пазара трябва

да е в периода 1 октомври 2021 г.-30 септември 2022 г. и документите да са с дата от

този период.

В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано

подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата за

преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с

производството) за едно животно, можете да заявите само една от двете схеми по Ваш

избор. Като бенефициент Вие можете да кандидатствате и по двете схеми, но едно и

също животно можете да заявите и съответно да получите за него подпомагане само

по една от двете схеми.

Реализацията на мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на

Европейския съюз, при спазване на реда за регистрация по чл. 12 от Закона за

храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки

на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските

стопани и се доказва с:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой,

издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на

чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в

други държави – членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти –

когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от

животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за

реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските

стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано

млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за

производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински

произход – Секция IX – Млечни продукти;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за

счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в

млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър

на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и

неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския

стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните;

8. фискални отчети от млекомат – при директни продажби на сурово мляко от млекомат.

Реализация на пазара на животни

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на

ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, 29

изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската

дейност и се доказва с:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой,

издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на

чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите

по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга,

издадени от кланицата.

При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен

цикъл на производство, ДФЗ-РА извършва проверка в интегрираната информационна

система на БАБХ Ветис, а при търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка

въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно

състояние при износ, предоставен от кандидата.

При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на

приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в

системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

ВАЖНО!

Заявените животни трябва да са вписани в родословната книга, поддържана от

Развъдна организация или ИАСРЖ.

Документите за доказване на реализирано мляко и/или животни трябва да са с дата на

издаване в периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г. и се представят в

срок от 5 до 31 октомври 2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА

по постоянен адрес на кандидата-физическо лице, или адрес на управление на кандидата-

юридическо лице, или едноличен търговец лично от земеделските стопани, или чрез техен

представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Към всеки документ за

реализация на животни се посочва номер на ветеринарномедицинското свидетелство за

придвижване на животни, за което документът се отнася.

При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите следва да

бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от

земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще

се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени

на МЗм. При установяване неспазване на секторното законодателство за

фуражопроизводство на мляко, административните санкции ще включват и отписване на

съответните лица като производители на първични фуражи от регистъра по Наредба № 3

от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

За първите 200 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока

ставка отколкото за останалите животни.

Прочети още

Календар
Субсидии
Видео
Новини