СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, чиито стопанства са в планински район и в тях се отглеждат:

– от 10 до 49 (включително) овце-майки, или

– от 10 до 49 (включително) кози-майки, или

– от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по

безопасност на храните (БАБХ).

Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило

поне веднъж, или на възраст най-малко една година. Животните следва да са навършили 26

необходимата минимална възраст, към последния ден за подаване на заявления за

подпомагане.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните

изисквания:

1. да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за

идентификация, одобрени от БАБХ;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на

БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството.

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за

подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените

за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2022 г.

периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август

(включително) 2022 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за

подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни.

Заменящите животни трябва да отговарят на изискванията за подпомагане по схемата

към последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Земеделските стопани

трябва да заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в

срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния

отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

ВАЖНО!

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти за

отглеждане на говеда, овце и/или кози и/или биволи са разположени в планински район.

Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект за отглеждане на говеда,

овце и/или кози и/или биволи извън планински район, не са допустими по схемата.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини