СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (МОРКОВИ, ЗЕЛЕ, ДИНИ И ПЪПЕШИ)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 ха

допустими площи (заедно или по отделно) от следните зеленчуци, които са полско

производство: моркови, зеле, дини, пъпеши и/или домати, краставици, корнишони,

патладжан, пипер, лук, картофи, чесън и/или зеленчуци, които са оранжерийно

производство: домати, пипер, краставици.

Подпомагане по схемата се получава само за площите с моркови, зеле, дини, пъпеши

(полско производство).

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на

парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от

съответната култура. Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с

начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на

данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат

допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура

съгласно списъка:

Култури

Добив кг/ха

Полско производство:

Моркови

12 430

Зеле

17 460

Дини

24 870

Пъпеши

8 45042

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично

производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални

добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в

преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните

добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на

продукцията от съответните култури. Такива документи са:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в

брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл.

1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни

от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния

електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от

животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране

на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с

реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена

продукция.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2022 трябва

да са издадени в периода 1 януари 2022 г.-31 декември 2022 г.

Министерството на земеделието и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по

отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните

агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за

следи от растителни остатъци от заявената култура.

Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и

дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и

технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на

сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и

междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за

опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените

растителнозащитни мероприятия и торене.

ВАЖНО!

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2022 в периода 1 до 31

декември 2022 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за

произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи,

които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен

фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите следва да

бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.43

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за

които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за

подпомагане площи над 30 ха.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАН) (СЗ-ДККП)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 ха допустими…

Календар
Субсидии
Видео
Новини