СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПНДЖ3

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или

кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече

овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-

майки, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за

идентификация, одобрени от БАБХ;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на

БАБХ;

3. да са вписани в регистъра на стопанството.

Период на задържане на животните – земеделските стопани трябва да задържат в

стопанствата си заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня,

следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За Кампания

2022 г. периодът на задържане на животните по тази схема е от 11 юни (включително)

до 18 септември (включително) 2022 г. (при стандартна кампания без удължаване на

периода за подаване на заявления).

Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална

помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни.

Заменящите животни трябва да отговарят на изискванията за подпомагане по схемата

към последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Земеделските стопани

трябва да заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в

срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния

отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна. В случай, че отговаряте на всички

условия за допустимост по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или

кози-майки под селекционен контрол и схемата за преходна национална помощ за

овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството) за едно животно, можете

да заявите само една от двете схеми по Ваш избор. Като бенефициент Вие можете да

кандидатствате и по двете схеми, но едно и също животно можете да заявите и

съответно да получите за него подпомагане само по една от двете схеми.

Помощта по схемата, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани. Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Прочети още

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини