СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА БИВОЛИ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат физически и

юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по

безопасност на храните (БАБХ).

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните

изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв

идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на

БАБХ;

3. да имат индивидуален паспорт;

4. да са вписани в регистъра на стопанството.

Подсигурете се, че информацията за съответното заявено за подпомагане животно

съвпада в:

1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

2. индивидуалния паспорт

3. регистъра на стопанството

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за

подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените

за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2022 г.

периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август

(включително) 2022 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за

подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни.

Заменящите животни трябва да отговарят на изискванията за подпомагане по схемата

към последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Земеделските стопани

трябва да заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в

срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния

отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Земеделските стопанин трябва да реализират на пазара за периода от 1 октомври 2021 г. до

30 септември 2022 г. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко,

съответстващи на 400 кг мляко за допустимо животно.

Реализацията на мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на

Европейския съюз, при спазване на реда за регистрация по чл. 12 от Закона за

храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки

на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от 31

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските

стопани и се доказва с:

1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато

земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в

други държави – членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти –

когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от

животински произход;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за

реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските

стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано

млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за

производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински

произход – Секция IX – Млечни продукти;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за

счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в

млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър

на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и

неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти;

7. фискални отчети от млекомат – при директни продажби на сурово мляко от млекомат.

С фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския

стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните могат да доказват

реализация само биволовъдите, заявили за подпомагане до 50 животни.

ВАЖНО!

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в

периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г. и се представят в срок от 5 до 31

октомври 2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен

адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо

лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите следва да

бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

При реализация на количества, доказани с директно продадено сурово мляко от

земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – ще

се осъществи завишен контрол от страна на БАБХ. Резултатите ще бъдат предоставени

наМЗм. При установяване неспазване на секторното законодателство за

фуражопроизводство на мляко, административните санкции ще включват и отписване на

съответните лица като производители на първични фуражи от регистъра по Наредба № 3

от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.32

По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни

плащания – да подадете и документите за реализация на мляко в срок от 5 до 31 октомври

2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.

За първите 50 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока

ставка отколкото за останалите животни.

*При необходимост, България ще се възползва от гъвкавостта,

предоставена посредством разпоредбата на чл. 53а от Делегиран

Регламент на Комисията (ЕС) №639/2014 г. за прехвърляне на средства

между схемите за обвързана подкрепа. При установена необходимост могат

да се прехвърлят средства между бюджетите за отделните схеми за обвързана

подкрепа.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини