СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата

страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0.5 ха (заедно или по

отделно) от следните зеленчуци (оранжерийно производство): домати, пипер,

краставици и/или зеленчуци (полско производство): домати, краставици, корнишони,

патладжан, пипер, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши.

Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци се

предоставя само за следните видове култури в оранжерии: Домати; Пипер;

Краставици.

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на

парцела трябва да е 0.1 ха. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. Ще се

прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване

на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за

идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Земеделските стопани получават подпомагане по схемата, ако от заявените площи е

получен и реализиран на пазара минимален добив. Размерът на помощта се определя на

база допустимите площи, за които има реализиран на пазара среден добив от заявената

култура съгласно списъка:

Култури

Минимален добив кг/ха

Среден добив кг/ха

Оранжерийно производство:

Домати

72 000

170 000

Пипер

45 000

85 000

Краставици

81 000

250 000

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично

производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват добиви от

заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход

към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на

продукцията от съответните култури. Такива документи са:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в

брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл.

1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни

от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния

електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от

животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране

на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с

реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена 44

продукция.

Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2022 трябва

да са издадени в периода 1 януари 2022 г.-31 декември 2022 г.

Министерството на земеделието и ДФЗ-РА осъществяват контрол на площите по

отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните

агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите или за

следи от растителни остатъци от заявената култура.

Агротехнически мероприятия представляват съвкупност от технологични операции и

дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и

технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на

сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и

междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за

опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените

растителнозащитни мероприятия и торене.

ВАЖНО!

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2022 в периода 1 до 31

декември 2022 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за

произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи,

които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен

фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите следва да

бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

*При необходимост, България ще се възползва от гъвкавостта,

предоставена посредством разпоредбата на чл. 53а от Делегиран

Регламент на Комисията (ЕС) №639/2014 г. за прехвърляне на финансови

средства между схемите за обвързана подкрепа. При установена

необходимост могат да се прехвърлят средства между бюджетите за

отделните схеми за обвързана подкрепа.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАН) (СЗ-ДККП)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 ха допустими…

Календар
Субсидии
Видео
Новини