СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПАМУK

Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили

следните правила:

1. имат площи, засети с памук

2. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка;

3. памукът е произведен на територията на страната.

Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември 2022 г.

Земеделските стопани трябва да предоставят:

1. официалните етикети от опаковките на семената използвани за посев – при подаване на

заявлението за подпомагане; оригиналите на етикетите остават към екземпляра на 46

заявлението за подпомагане, което се изпраща в съответната областна дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук,

а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и

складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната

областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-РА по постоянен адрес на

кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо

лице или едноличен търговец.

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини