ДФ „Земеделие“ отпуска 5 млн. лева за борба с вредители по лозата

Производителите на винено и десертно грозде ще получат финансова подкрепа с бюджет от 5 000 000 лева за борба с вредители по лозата (род Vitis) за 2024 г.

Средствата са осигурени по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“.

Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ) на днешното заседание.


Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия на 6 юни 2024 г. и е регистрирана в публичния регистър на държавните помощи с номер SA.114434. Срокът й на прилагане е до 31.12.2029 г., а максималният бюджет на помощта за периода 2024-2029 г. e до 30 000 000  лв.


Помощта е разработена по инициатива на браншовите организации в сектора на производството на винено и десертно грозде, предвид посочената от тях необходимост от държавна подкрепа за контрол на вредители по лозата.


Подпомагането има за цел да компенсира част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи лози, направени за продукти за растителна защита срещу вредители по лозата (род Vitis).


Максимален интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС.
Допустимите продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители по лозата (род Vitis) са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на интернет сайта на БАБХ, в рубрика „Национални програми“:
https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/administration/national.programs
Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХ, които министъра 

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Втори прием за зимни пръскания 2024

2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Телени червеи – Схема 2023

Телени червеи, схема 2023: Картофопроизводителите ще получат 2 млн. лева за борба с вредителите Управителният съвет на Държавен фон „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 2 млн.…

Календар
Субсидии
Видео
Новини