Биологично земеделие ставки

Ставки за биопроизводство през 2024 г., които ще се обсъждат до 20 май

От 19 април до 20 май т.г. се обсъждат измененията в Наредба 9 за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Според поправките от 2024 г. ставките за голяма част от биорастениевъдството ще бъдат увеличени. По отношение на интервенцията „Биологично растениевъдство“ е заложено изискване земеделските стопани, изпълняващи многогодишен ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“, да предоставят всяка година сертификат за произведена от тях продукция, за която е предоставено финансово подпомагане по линия на ЕЗФРСР, а също и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за културата, за която са получили подпомагане по операцията.

По искане на браншовите органиции е решено, ако земеделските стопани имат площи в система на контрол и са заети с насаждения в т.нар. „младенчески период“, когато те не плододават, тези площи да се смятат като допустими за заявяване площи. От друга страна, земеделските производители на едногодишни култури могат да вземат решение да разширят и диверсифицират дейността и да инвестират в създаването на нови биологични трайни насаждения. Ако тези две хипотези се отнасят до биологични площи, то тези насаждения могат да бъдат заявени единствено по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“.

По отношение на операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ са добавени текстове, по силата на които се предоставя възможност по операцията да бъдат заявявани площи с трайни насаждения, които са в младенчески период и да не се изискват доказателства за добита биологична продукция и реализация на същата. С оглед на отразяване на национално ниво на това изменение с проекта на наредба се създават разпоредби, които уреждат случаите, при които се регламентира заявяването на площи в система на контрол, които са в младенчески период и как сеудостоверява това пред ДФЗ.

Ето и новите ставки за годишния размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ за площ с култура, попадаща в следните групи.

В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1: а) в т.1, където старата ставка за зърнено-житни култури беше 359,92 евро/ха, се добавя, че „за площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се увеличава на 371 евро/ха;“

б) в т. 2, зърнено-бобови култури, където старата ставка е 223,73 евро/ха, се добавя, че „за площи, заявени след 01.01.2024 г., новата ставка ще бъде 231 евро/ха“;

в) в т. 3 „технически култури – индустриални култури със стара ставка 255,69 евро/ха, се добавя, че „за площи, заявени след 01.01.2024 г. тя се вдига на 264 евро/ха“;

г) в т. 4 „технически култури – маслодайни култури – стара 324,97 евро/ха; добавя се, че „за площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се вдига на 335 евро/ха“;

д) в т. 5 „технически култури – влакнодайни култури – вместо 250,22 евро/ха; за заявени след 01.01.2024 г. площи ставката се увеличава на 258 евро/ха“;

е) в т. 6 „технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – стара ставка 394,16 евро/ха. За площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се вдига на 445 евро/ха“;

ж) в т. 7 за зеленчуци – плодови зеленчукови култури старата ставка е 759,27 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се увеличава на 1 038 евро/ха;

з) в т. 8 за зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури старата ставка е 744,08 евро/ха; а за площи, заявени след 01.01.2024 г. тя се вдига на 966 евро/ха“;

и) в т. 9 за зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи старата ставка е 698,53 евро/ха; като „за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 987 евро/ха“;

к) в т. 10 за зеленчуци – луковични зеленчукови култури старата ставка е 455,56 евро/ха; а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 623 евро/ха;

л) в т. 11 за зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури старата ставка е 759,27 евро/ха; за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 1 038 евро/ха“;

м) в т. 12 за отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури старата ставка е 2163,92 евро/ха; за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 2 960 евро/ха“;

н) в т. 13 за неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури старата ставка е 857,97 евро/ха; а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1 173 евро/ха;

о) в т. 14 десертни лозя старата ставка е 1 352,94 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1 448 евро/ха;

п) в т. 15 винени лозя – старата ставка е 646,19 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 931 евро/ха;

р) в т. 16 за семкови и костилкови овощни видове старата ставка е 1 461,65 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се покачва на 1 499 евро/ха“;

с) в т. 17 за ядкови (черупкови) видове старата ставка е 735,76 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 787 евро/ха;

т) в т. 18 за ягодоплодни видове старата ставка е 1 461,65 евро/ха; но се добавя, че за площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се покачва на 1 564 евро/ха;

у) в т. 19 за многогодишни медицински и ароматни култури, без билки старата ставка е 628,3 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 709 евро/ха“;

ф) в т. 20 за маслодайна роза – Rosa damascena Mill, Rosa alba L. Ставата ставка е 897,45 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се увеличава на 981 евро/ха“;

х) в т. 21 за култивирани гъби (субстрати от компоненти съгласно приложение 2, част I, т. 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) старата ставка е 455,56 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. се вдига на 623 евро/ха“;

в т. 22 за площи за производство на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство старата ставка е 949,09 евро/ха; но за площи, заявени след 01.01.2024 г. ставката се увеличава на 1 298 евро/ха“;

ч) в т. 23 за билки съгласно приложение № 4 старата ставка е 723,75 евро/ха, но за площи, заявени след 01.01.2024 г. става 774 евро/ха“;

Създават се също две нови точки 24 и 25, според които „24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури ставката ще бъде 166 евро/ха; и 25 – Фуражни култури – многогодишни фуражни култури ставката ще бъде 182 евро/ха.

Ето промчените и в ал. 2 на чл. 49: а) в т. 1 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 297 евро/ха;“

б) в т. 2 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. –185 евро/ха“;

в) в т. 3 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 211 евро/ха“;

г) в т. 4 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 268 евро/ха“;

д) в т. 5 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 207 евро/ха“;

е) в т. 6 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 384 евро/ха“;

ж) в т. 7 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

з) в т. 8 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 801 евро/ха“;

и) в т. 9 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 818 евро/ха“;

к) в т. 10 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

л) в т. 11 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

м) в т. 12 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 2455 евро/ха“;

н) в т. 13 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 974 евро/ха“;

о) в т. 14 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1190 евро/ха“;

п) в т. 15 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 765 евро/ха“;

р) в т. 16 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1232 евро/ха“;

с) в т. 17 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 647 евро/ха“;

т) в т. 18 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1285 евро/ха“;

у) в т. 19 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 612 евро/ха“;

ф) в т. 20 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 928 евро/ха“;

х) в т. 21 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

ц) в т. 22 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1077 евро/ха“;

ч) в т. 23 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 636 евро/ха“;

ш) създават се т. 24 и 25: „24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури – 145 евро/ха;

25. Фуражни култури – многогодишни фуражни култури – 159 евро/ха.

В чл. 50, ал. 2 на параграф 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „маслодайната роза“ се добавя „и фуражните култури“.

2. В т. 1 думите „до 100 ха“ се заменят с „до 200 ха“.

3. В т. 2 думите „над 100 ха до 250 ха“ се заменят с „над 200 ха до 300 ха“.

4. В т. 3 думите „над 250 ха“ се заменят с „над 300 ха“.

В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1: а) в т. 1 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 371 евро/ха;“

б) в т. 2 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 231 евро/ха“;

в) в т. 3 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 264 евро/ха“;

г) в т. 4 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 335 евро/ха“;

д) в т. 5 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 258 евро/ха“;

е) в т. 6 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 445 евро/ха“;

ж) в т. 7 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1038 евро/ха“;

з) в т. 8 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 966 евро/ха“;

и) в т. 9 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 987 евро/ха“;

к) в т. 10 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 623 евро/ха“;

л) в т. 11 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1038 евро/ха“;

м) в т. 12 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 2960 евро/ха“;

н) в т. 13 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1173 евро/ха“;

о) в т. 14 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1448 евро/ха“;

п) в т. 15 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 931 евро/ха“;

р) в т. 16 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1499 евро/ха“;

с) в т. 17 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 787 евро/ха“;

т) в т. 18 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1564 евро/ха“;

у) в т. 19 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 709 евро/ха“;

ф) в т. 20 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 981 евро/ха“;

х) в т. 21 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 623 евро/ха“;

ц) в т. 22 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1298 евро/ха“;

ч) в т. 23 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 774 евро/ха“;

ш) създават се т. 24 и 25:

„24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури – 166 евро/ха;

25. Фуражни култури – многогодишни фуражни култури – 182 евро/ха.“

2. В ал. 2: а) в т. 1 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 297 евро/ха;“

б) в т. 2 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. –185 евро/ха“;

в) в т. 3 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 211 евро/ха“;

г) в т. 4 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 268 евро/ха“;

д) в т. 5 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 207 евро/ха“;

е) в т. 6 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 384 евро/ха“;

ж) в т. 7 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

з) в т. 8 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 801 евро/ха“;

и) в т. 9 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 818 евро/ха“;

к) в т. 10 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

л) в т. 11 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

м) в т. 12 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 2455 евро/ха“;

н) в т. 13 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 974 евро/ха“;

о) в т. 14 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1190 евро/ха“;

п) в т. 15 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 765 евро/ха“;

р) в т. 16 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1232 евро/ха“;

с) в т. 17 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 647 евро/ха“;

т) в т. 18 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1285 евро/ха“;

у) в т. 19 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 612 евро/ха“;

ф) в т. 20 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 928 евро/ха“;

х) в т. 21 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

ц) в т. 22 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1077 евро/ха“;

ч) в т. 23 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 636 евро/ха“;

ш) създават се т. 24 и 25:

„24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури – 145 евро/ха;

25. Фуражни култури – многогодишни фуражни култури – 159 евро/ха.

В параграф 6, чл. 50, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „маслодайната роза“ се добавя „и фуражните култури“.

2. В т. 1 думите „до 100 ха“ се заменят с „до 200 ха“.

3. В т. 2 думите „над 100 ха до 250 ха“ се заменят с „над 200 ха до 300 ха“.

4. В т. 3 думите „над 250 ха“ се заменят с „над 300 ха“.

В параграф 7, чл. 51 се създава ал. 3, според която фонд „Земеделие“ определя размера на плащанията по ал. 1 или 2 в зависимост от установения брой пчелни семейства след извършване на всички административни проверки и проверка на място, ако има назначена такава.“.

С проекта на наредба в съотвествие с първо изменение на Стратегическия план се дава възможност на земеделските стопани, които са одобрени за участие по интервенцията „Биологично растениевъдство“ да добавят нови площи към първоначално одобрените им такива в рамките на изпълнявания многогодишен ангажимент. Същественото в случая е, че по операция „Плащания за преминаване към биологично растениъвъдство“ ангажиментът може да се разширява с площи, които отговарят на изискванията на тази операция, до края на третата година. В тази връзка, като се отчита, че периодите на преход са различни за различните групи култури, то се предвижда ДФЗ да извършва предварителен контрол на площите, които се добавят. По такъв начин се гарантира, от една страна, съобразяването на минималните периоди на преход съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, а от друга страна, се създава възможност за изпълнение на задължението на земеделските стопани да предоставят сертификат по чл. 35 от цитирания регламент до края на изпълнявания многогодишен ангажимент. Така не би се стигнало до допълнителни намаления за бенефициентите.

По операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ се дававъзможност при увеличаване на общата одобрена площ по операцията с до 10 на сто от първоначално одобрения размер, но с не повече от 20 хектара, земеделските стопани да не поемат нов ангажимент, а да разширяват досегашния си ангажимент с новите площи за оставащия период, при условие, че новите площи отговарят на изискванията на операцията. В случай, че земеделският стопанин увеличи общата одобрена площ по тази операция с над 10 на сто от първоначалния размер или с повече от 20 хектара се поема нов ангажимент за всички подпомагани площи и те подлежат на ново одобрение в съответствие с изискванията на операцията.

В проекта на наредба детайлно са регламентирани правилата, при които Държавен фонд „Земеделие“ намалява или отказва плащането при констатирани несъответствия в резултат на извършените проверки. С оглед на новата възможност поощи в младенчески период, се предвижда и съответното намаление на плащането, ако се установи при извършване на проверки от страна на ДФЗ, че някои от заявените парцели не са в младенчески период и за тях не са предоставени доказателства за добита продукция и реализирана продукция. Прецизиран е и редът за налагане на административните санкции.

По интервенцията „Биологично пчеларство“ е регламентирано, че плащанията се извършват на база брой пчелни семейства. С проекта на наредба се уточнява, че броят е този, който е установен от ДФЗ след извършване на всички административни проверки и проверка на място, ако има назначена такава. По такъв начин се осигурява защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

С оглед на законовата делегация на Наредба № 9 от 2023 г. е уредено, че се прилагат намаления на плащанията при установени несъответствия при прилагането на интервенциите. Във връзка с разпоредбата на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби от Закона за подпомагане на земеделските производители, е предвидено какъв размер намаления следва да се приложи при констатирана системност и в рамките на какви срокове.В приложение № 3 към чл. 33 от Наредба № 9 от 2023 г. са добавени землищата на населените места в обхвата на община Стара Загора, тъй като и те попадат в рамките на териториите, определени в географски район на защитеното географско указание „Българско розово масло“. По такъв начин ще се разширят възможностите за заявяване на площи в система на контрол, заети с културата маслодайна роза. Така повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансирането, предвидено по интервенцията „Биологично растениевъдство“.

Предвидени са преходни разпоредби, следващи от нормата на Закона за нормативните актове, където се предвижда, висящите обществени отношения да се уреждат с изрична разпоредба, в случай на промяна.

Прочети още

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини