Втори прием за зимни пръскания 2024

2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Цел на помощта – контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), чиито зимуващи форми се повлияват от мерки, приложени извън вегетационния период на културите.

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители, съобразно Програмата, за т.нар. „зимни пръскания”

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА (допълнение с решение на УС, Протокол № 228/07.05.2024 г.)

1. Сроковете за кандидатстване и представяне на документи по Раздел ІІ и Раздел ІІІ от схемата се определят от УС на ДФ „Земеделие” на два етапа, както следва:

1.1. За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители през зимния сезон, които се прилагат през пролетта в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

          1.1.1. Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания:  от 19 февруари до 30 април 2024 г.                 

           1.1.2. Срок за изплащане на средствата: до 31 май 2024 г.

1.1.3. Срок за допълнителен прием на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: от 13 май до 31 май 2024 .

1.1.4. Срок за изплащане на средствата: до 17юни 2024 г.

            1.2. За продуктите за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад:

ü Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: от  01 ноември до 25 ноември 2024 г.

            ü Срок за изплащане на средствата: до 20 декември 2024 г.

2. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа – пролетен и есенен. Средствата, които се предоставят сега, за втория етап, покриват част от разходите на овощарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. При него стопаните получават до 140 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите. Размерът на помощта за този етап е определен след пренотифициране и получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия (16.10.2023 г.) до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на основание чл. 6, ал. 1, т. 4  от Закона за защита на растенията.    

Съгласно Регламент (ЕС) 2022/2472 за прилагане на помощите за компенсиране на разходите за предотвратяване, контрол и ликвидиране на вредители по растенията не се изисква стимулиращ ефект, поради което се приемат разходи за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения съгласно Програмата, и които са извършени през текущата година.

Заявления за кандидатстване по помощта се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита при подаване на заявленията или не по-късно от 27 ноември 2023 г. За есенния прием, ДФ „Земеделие“ няма да признае разходи, извършени с фактури и представени вече при отчитането на първия пролетен прием.

 До 20 декември Държавен фонд „Земеделие“  ще изплати финансовата помощ по схемата.

Ukazania_Ovoshtni_+2023_ESEN_PUBLIKUVANE.docx

palnomoshtno_rast.zashtita_traini+nasajdenia__FL.doc

palnomoshtno_rast.zashtita_traini+nasajdenia__UL.doc

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини