Заличена е забраната за употреба на ПРЗ от 2023 г. при операцията за отглеждане на устойчиви сортове с разрешени биопрепарати

При интервенцията Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, основните промени включват увеличаване на максимално допустимата площ до 600 ха на стопанство, вместо досегашните до 300 ха.

В рамките на интервенцията Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условияще има две самостоятелни операции. 

При операция № 1 – „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“, е премахната забраната за употреба на препарати за растителна защита (ПРЗ) от 2023 г. При нея могат да се прилагат разрешените препарати  при биологично производство. 

Малките стопанства с общ размер до 10 ха могат да се разширяват с до 10 % или до 2 ха, до максимално допустимата по интервенцията площ. В по-големи стопанства кандидатите заявяват същите по размер площи, с които е поет ангажиментът през 2023 г. 

При операция № 2 – „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“, изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати. В нея могат да участват стопани с различни площи от тези, с които се участва в ангажимент по операция № 1, като е създадена възможност за едновременното й изпълнение със задълженията по екосхемите за намалена употреба на ПРЗ и подобряване на почвения потенциал.

Размери на подпомагане операция № 1 

плодове – 723,48 евро/ха; 
зеленчуци – 991,90 евро/ха; 
билки –  578,78 евро/ха; 

десертно лозе –  651,13 евро/ха

Размери на подпомагане операция №  2

плодове – 135,49 евро/ха; 
зеленчуци – 342,57 евро/ха; 
билки –  108,39 евро/ха; 
десертно лозе –  121,94 евро/ха

При интервенция Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство, промените включват премахване на някои изисквания, свързани с водената  и съхранявана документация.

Обсъжда се и промяна по отношение на наличието и съхранението на зоотехнически сертификат за произход на животните.

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини