Бели петна чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ 2022

До 31.07. – всеки собственик на земеделска земя подава декларация по чл. 69, а всеки наемател заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ до общинска служба по „Земеделие“

 Необходими условия и документи:

 • За декларация по чл. 69
 • Попълнена декларация по чл. 69, която може да изтеглите от ТУК
 • Документ за собственост на имота (нот.акт, скица и др.), в случай на наследствен имот и удостоверение за наследници
 • За заявление по 70
 • Попълнено заявление по чл. 70, което може да изтеглите от ТУК
 • Документи доказващи правно основание за ползване (договори за наем или аренда), само за имотите за които такива не са представени в общинската служба.

ВАЖНО: Декларациите и заявленията се подават в общинска служба „Земеделие“ по местонахождение на имотите, като се посочва начина по който желае да ползва (може да се различава от начина на трайно ползване посочено в скицата на съответния имот) всеки от имотите си през съответната стопанска година. Документите се подават лично или чрез пълномощник и са за предстоящата стопанска година, като се представя и на магнитен носител при наличие на голям брой имоти. Ползвателите прилагат и опис на имотите съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост.

 • До 15.08 – промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица. В този срок се чистят така наречените „Застъпвания“.
 • До 20.08 – ОСЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ
 • До 30. 09 – се правят промени в проектите на регистъра и картата за споразумението и в срок до 25 09. – за разпределението по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.
 • В срок до 01.09. – директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед с която одобрява споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението;
 • След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и на напоителни канали, които не функционират.

ВАЖНО : Размерът на средното годишно рентно плащане се определя по начин на трайно ползване на земеделските земи по методика, одобрена от министъра на земеделието в срок до 31 януари и се качва на електронната страница на съответната областна дирекция „Земеделие“. Намери своята тук

Обръщаме внимание на следното:

1. Когато за землището действа кадастрална карта и регистър – идентификаторите на имотите (номерата) трябва да се изписват съвсем точно, с разделител – точка; 

2. В декларацията и заявлението да се изписва актуалният начин на трайно ползване; 

3. В електронния образец на заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, в колона „ползвана площ” се попълват данни, в случаите, в които е регистриран договор за ползване за идеални части на имот. 

 • До 15.08 – промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица. В този срок се чистят така наречените „Застъпвания“.
 • До 20.08 – ОСЗ определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ
 • До 30. 09 – се правят промени в проектите на регистъра и картата за споразумението и в срок до 25 09. – за разпределението по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.
 • В срок до 01.09. – директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед с която одобрява споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението;
 • След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и на напоителни канали, които не функционират.

ВАЖНО : Размерът на средното годишно рентно плащане се определя по начин на трайно ползване на земеделските земи по методика, одобрена от министъра на земеделието в срок до 31 януари и се качва на електронната страница на съответната областна дирекция „Земеделие“. Намери своята тук

Обръщаме внимание на следното:

1. Когато за землището действа кадастрална карта и регистър – идентификаторите на имотите (номерата) трябва да се изписват съвсем точно, с разделител – точка; 

2. В декларацията и заявлението да се изписва актуалният начин на трайно ползване; 

3. В електронния образец на заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, в колона „ползвана площ” се попълват данни, в случаите, в които е регистриран договор за ползване за идеални части на имот. 

Прочети още

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини