30 юни - краен срок за подаване заявленията за директни плащания 2023

30юниЦелодневен30 юни - краен срок за подаване заявленията за директни плащания 2023(Целодневен: петък)(GMT+03:00) Срок30 юни 2023

Детайли за приема на документи

Цялата информация за това КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Подаването на заявление за подпомагане и редакция, без това да води до намаление на плащането, е до 30 юни 2023 г.
Според новата точка 3 след този срок няма да има никакво подпомагане за кандидатите.
„Заявление за подпомагане, подадено след срока по т. 1 и 2, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане“

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
(ДВ, бр. 23 от 2023 г.)

§ 1. В заключителните разпоредби се създава § 4:

„§ 4. За заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г., чл. 82 не се прилага.“

(Чл. 82. (1) Подаването на заявление за подпомагане след крайната дата за такова
подаване води до намаление от 1 % за всеки работен ден на сумата, на която кандидатът за
подпомагане би имал право, но не повече от 10 %.
(2) Ако закъснението по ал. 1 е повече от 25 календарни дни)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.) в § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „5 юни“ се заменят с „30 юни“.

2. Създава се т. 3:

„3. Заявление за подпомагане, подадено след срока по т. 1 и 2, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане.“

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Срок

30 юни 2023

Приложение от NivaBG.com

Календар
Субсидии
Видео
Новини