декември, 2023

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР)

01дек.Целодневен31Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР)

Детайли за приема на документи


чл. 75, ал. 6 от НАРЕДБА №10

Дневник за пашуване за ХЖ-АМР


Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Чрез предвидените дейности по интервенцията ще се осигури по-дълъг период на пасищно отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите животни, което ще окаже благоприятно влияние върху тяхното здраве и благосъстояние, ще подобри жизнеността им и ще спомогне за повишаване накачеството на произведената продукция.

Интервенцията цели и намаляване употребата на антимикробните средства, като същевременно се подобри здравето на животните. Интервенцията адресира проблема с нарастващата заплаха от антимикробната резистентност (АМР), тъй като намаляването на употребата на антимикробни средства при животни, отглеждани за производство на храни, в дългосрочен план води до намаляване наличието на микроорганизми, резистентни на антимикробни средства при тези животни. Превенцията на инфекциите стои в основата на намаляването на употребата и необходимостта от антимикробни средства, поради което дейността е насочена към подобряване здравния статус на животните чрез изпълнение на мерки, които допринасят да се намали употребата на антибиотици и да се подобри устойчивостта на животните към инфекции, като същите не са задължителни и не се заплащат от държавния бюджет съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и не са забранени съгласно политиката на Европейската комисия за борба с болестите по животните.

Условия за кандидатстване:

Допустими по интервенция „ХЖ-АМР“ са земеделски стопани – Физически, юридически лица и ЕТ, отглеждащи едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ).

Кандидатите спазват Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), съгласно законодателството на Съюза и националните стандарти за ДЗЕС, неразделна част от система от предварителни условия, описана в националния Стратегически план. Помощта се отпуска само за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, които надхвърлят задължителните стандарти или други изисквания и стандарти от националното законодателство.

Животни от един и същи вид, заявени по интервенция за „Биологично животновъдство“ по чл. 31 или чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, не са допустими за подпомагане по интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“.

Насоки за кандидатстване:

Помощта по интервенцията се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти.

Помощта покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Изчисленията съгласно чл. 82 от Регламент (ЕС) 2021/2115 са направени от организация, която е функционално независима от органите, отговарящи за изпълнението на стратегическия план по ОСП, и която разполага с подходящите експертни знания.

Срок

от 1 до 31 декември 2023г.

Responses

Календар
Субсидии
Видео
Новини