Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

февр.Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022Месечен (февруари)

Детайли за приема на документи

    Всички, които са подали възражения за Кампания 2022, могат да се информират за резултатите чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

   Предстои окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се извърши на база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и ПДП за кампания 2022, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане.

    При необходимост, ДФЗ ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

   Данните са публикувани в цифров вид на сайта на МЗм, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/

 Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 – дневен срок, до 28 февруари 2023 г. включително.

Приложение от NivaBG.com

Календар
Наръчници
Видео