Нови изисквания за обвързана подкрепа за животновъди 2024

Два пъти всеки месец животновъдите правят задължителен самоконтрол върху млякото, като за целта фермерът сключва договор за вземането и изследването на пробите, като тези договори се сключват с фирма, лаборатория или мандра. При тези проби се следят показателите за общия брой микроорганизми (ОБМ) и соматични клетки (ОБСК), както и за наличието на инхибитори. Тези проби се вземат от пробовземач.

В лабораторията, където се изследват пробите, задължително резултатите от изследванията се качват в модул „Мляко“. Задълженията на фермера се свеждат до това да вземе или осигури вземането на пробата. Заплащането се извършва от фермера.

Ето и новите изисквания, за да получите субсидии по обвързаната подкрепа за животновъди в Кампания 2024 :

Подпомагането в млечното направление се отнася за млечни крави (МлК); млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП); крави от застрашени от изчезване породи (КЗП); биволиза овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП), а също и за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

В тази кампания се премахва необходимостта от доказване на реализацията на ниво конкретно животно. За да са допустими за подпомагането, животновъдите в направление „Мляко”, е нужно да отговарят на поне едно от следните изисквания:

* земеделските стопани (ЗС), които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач съгласно член 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС), следва да имат регистриран валиден договор с изкупвача;

* земеделските стопани, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и/или да са земеделски стопани със затворен цикъл на производство, които имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти.

Ако земеделският стопанин не отговаря на поне едно от горните изисквания за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция!

Обвързаното с производство подпомагане за месодайното животновъдство включва: за месодайни крави (МеК); за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеКРП); за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП), за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖРП).

Има опростяване на условията и при обвързаната подкрепа за месодайното животновъдство, където доказването на реализираната продукция ще става чрез извършване на административни проверки в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) на хранителната агенция за установяване движението на животни. Ще се изисква да има издадено ветеринарномедицинско свидетелство от СИРЖ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства

Породите говеда, които са включени в развъдни програми през 2024 г., са 23. Това са Черно шарено, Родопско късорого, Искърско говедо, Българско сиво говедо, Абърдин агнус, Българско родопско говедо, Лимузин, Кафяво говедо, Холдайн фризийско, Херефорд, Млечен сементал, Българско кафяво, Момбелиард, Червено шарено, Galloway,Симентал, Джерсей, Гаскон, Шароле, Германски холщайн, Българско червено говедо и Българско шареночервено говедо.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини