До 31 януари изплащат ПНДЖ 1 2ри транш

От 20 януари 2022 до 31 януари 2022 г. изплащат Схема за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1) – 2ри транш

Нужни документи за кандидатсване ТУК и ТУК

Място за подаване на документи

Описание на схемата/мярката за кандидатсване

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с
производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали
10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската
агенция по безопасност на храните и продължават да извършват земеделска дейност.


Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване
на заявленията за подпомагане от текущата кампания (10 юни 2022 г. – при стандартна
кампания без удължаване на периода за подаване на заявления), отглеждат в стопанствата
си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г.
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на
земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в
Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ).
Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална
помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.
Заявяването на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда
(необвързана с производството) не изключва възможността земеделският стопанин да
заяви и схема/схеми за обвързана подкрепа за крави, ако заявените за подпомагане
животни отговарят на условията за допустимост по схемите.

ВАЖНО!
Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за
Преходна национална помощ.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини