СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ (СПП)

Подпомагане по Схемата за преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 ха
допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство,
независимо от размера.
За стопанствата с размер до 30 ха преразпределителното плащане е за съответния брой
хектари, които са допустими по СЕПП.
7
За стопанства с размер 30 ха и повече преразпределителното плащане е за 30 ха.
Изискванията за допустимост по Схемата за преразпределително плащане са:

 • земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП;
 • земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП.
  Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане
  желание за участие по Схемата за преразпределително плащане.
  Схемата за преразпределително плащане само се отбелязва (маркира) в заявлението, без да
  се заявяват конкретни парцели. Тя е обвързана със СЕПП и може да бъде заявявана само
  при заявяване на площи по СЕПП.
  Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г.
  земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да се
  облагодетелстват от схемата. Проверките включват административен контрол на данни за
  кандидатите в ИСАК.

ВИЖ КОГА ИМА ПРИЕМ ЗА СПП

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини