СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО

У К А З А Н И Я  

 Н А   Д Ъ Р Ж А В Н А   П О М О Щ

ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО

1. Правно основание

1.1. Чл. 28, параграф 3, б. „б” от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 по отношение на периода на прилагането им и други съответни адаптации (Регламент (ЕС) 2020/2008).1.2. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, букви “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

1.3. Решение на Управителния съвет (УС) на ДФ ”Земеделие” и Протокол № 189 от 02.03.2022 г и Протокол № 196 от 29.07.2022 г

2. Целта на помощта 

  Насърчаване на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

3. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии  на земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури при застраховане на първична селскостопанска продукция.

4. Ползватели

4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството (земеделски стопани), отговарящи на следните условия:

– да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

–  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл. 2 в Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

– да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

–   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ);

–   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност;

– да не са в производство по ликвидация.

4.2. Бенефициери на помощта могат да бъдат земеделски стопани отглеждащи:

 • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
 • зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
 • зеленчукови култури над 0.3 ха;
 • етерично-маслени култури над 0.5 ха;
 • тютюн над 0.1 ха.
 • зърнени култури над 3 ха;
 • маслодайни култури над 3 ха;

Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

4.3. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци,  етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития.

4.4.  Подпомагането обхваща застраховане на следните видове култури:

А) Овощни:

 • Семкови;
 • Костилкови;
 • Ягодоплодни;
 • Черупкови;
 • Южни;
 • Десертно грозде.

Б)  Зеленчукови:

–    Полски;

–    Оранжерийни.

В) Етерично-маслени култури

Г) Тютюн.

Д) Зърнени култури:

– пшеница;

– ечемик;

– царевица;

Е) Маслодайни култури

– слънчоглед;

– рапица.

5. Срок на прилагане: от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия, съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014, до 31.12.2022 г. (съгласно Регламент (ЕС) 2020/2008), до изчерпване на финансовия ресурс.

6. Максимален интензитет на помощта и параметри:

6.1. Параметри на помощта при плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн:

Максималният годишен интензитет (размер) на помощта е до 65 % от стойността на застрахователната премия;

Тарифно число– до 6 %;

Застрахователна сума на хектар: до 5 000 лв./ха;

Размер на застрахователната премия – 300 лв./ха;

Размер на подпомагане на хектар: до 195 лв./ха;

6.2. Параметри на помощта при зърнени и маслодайни култури:

Максималният годишен интензитет (размер) на помощта е до 35 % от стойността на застрахователната премия;

Тарифно число – до 6 %;

Застрахователна сума на хектар: до 1 000 лв./ха;

Размер на застрахователната премия – 60 лв./ха;

Размер на подпомагане на хектар: до 21 лв./ха.

Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин.

Дължимият данък, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) се заплаща изцяло от земеделския стопанин и не е елемент на подпомагане.

7. Приемливи разходи

Разходите за застрахователни премии по застрахователни полици, с които се компенсират щети, причинени от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития.

Покриват се разходи за застрахователни премии по застрахователни полици с включени едно или няколко застрахователни събития.

8. Бюджет:

8.1. Бюджет на помощта за 2022 г. е в размер общо на 3 500 000 лв. 

8.2. Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФ „Земеделие“ и се предоставя след решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет.

8.3. При недостиг на ресурс за изплащане на средства по допустими за подпомагане бенефициери, средствата се изплащат след решение на УС.  

9. Изисквания към застрахователната полица:

9.1. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии, издадени преди издаване на удостоверението по т. 10.3. от ДФЗ.

9.2. Не се покриват разходите за застрахователни премии за едни и същи застрахователни рискове по полици с друг застраховател.

9.3. Покриват се само разходите за застрахователни премии по застрахователни полици, в които са включени застрахователни събития, посочени в т. 7. от настоящите указания.

9.4. Не се изисква, нито посочва вида и количеството на бъдещото селскостопанско производство.

9.5. Не се изисква, застрахователната полица да е в полза на ДФЗ.

9.6.  Застрахователната премия се плаща разсрочено на две вноски, като първата е в размер на 35 % или 65% в зависимост от застрахованата култура, платима от земеделския стопанин, а втората вноска до 65 %  или до 35% от премията в зависимост от застрахованата култура, се изплаща от ДФЗ.

9.7. Плащането на ДФЗ не се обвързва с конкретна дата на падеж в полицата.

9.8. На подпомагане подлежат полици, в които е посочено, че влизат в сила от 24 часа на деня, в който е извършено плащането (00 часа на деня, следващ деня на извършеното плащане) от земеделския стопанин на сумата по първата вноска, представляваща 35 % или 65% от премията в зависимост от застрахованата култура, а не на постъпването при застрахователя на цялата дължима застрахователна премия. Не се допуска да се допълва условието за действие на полицата, че влиза в сила не по рано от извършване на проверка на място от застрахователя. Проверката следва да предшества издаването на полицата.

9.9. Неразделна част към застрахователния договор/полица е приложение с идентифицирани парцели на застрахованите култури, съответстващи на посочените в удостоверението по т.10.3 от настоящите указания.

9.10. При кандидатстване едновременно и за плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, и за зърнени и маслодайни култури, при което се прилагат различни параметри на помощта е необходимо застрахователните полици да са издадени отделно.

10. Начин на предоставяне и изплащане на помощта

10.1 Земеделските стопани подават заявление за подпомагане, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице и съпътстващи документи по образец. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

10.2. ДФЗ извършва проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението и изчислява размера на подпомагането.

10.3. ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ в срок до 10 работни дни от подаването му. Ако ДФЗ е одобрил подаденото заявление – издава  удостоверение за одобрение за участие в помощта, с идентифицирани парцели по култури. На базата на издаденото оригинално удостоверение земеделските стопани сключват застрахователен договор/полица със застрахователни компании, с които Фонда е сключил споразумения.

10.4. Земеделските стопани заплащат 35% или 65% от размера на застрахователната премия по банков път, в зависимост от застрахованата култура.

10.5. Земеделските стопани представят пред териториалната структура на ДФЗ оригинална полица и платежен документ за извършено плащане на 35% или 65% от размера на застрахователната премия в зависимост от застрахованата култура, след което сключват договор с Фонда.

  10.6. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” делегира права на директорите на областните дирекции за сключване на договори в размер до 10 000 лв. включително, в ОД на ДФЗ по реда на чл. 11, ал. 1 от Устройствения правилник на ДФ”Земеделие”.

10.7. След окончателно подписване на договора от земеделския стопанин и от страна на ДФ „Земеделие”, по банкова сметка на застрахователната компания Фондът превежда до 65% или 35%  от застрахователната премия (в зависимост от застрахованата култура), в срок до 10 работни дни.

11. Взаимоотношения между ДФЗ и застрахователните компании.

11.1. ДФ „Земеделие” отправя покана към застрахователните компании за участие в прилагането на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор Растениевъдство”. В поканата са посочени основните параметри на помощта. ДФЗ и изявилите желание да участват в прилагането на помощта застрахователни компании сключват споразумение.

11.2. Споразуменията за участие по схемата между застрахователните компании и Фонда се сключват за една календарна година след решение на УС на ДФЗ за стартиране на схемата през съответната година.

В споразумението между Фонда и застрахователните компании се определят:

 • условията за застраховане на земеделските култури;
 • размера на застрахователните премии;
 • условията за уреждане на претенции, включително принципа и начина на определяне размера на щетите;
 • лимита на размера на  помощта;
 • реда и начина за извършване на проверка на изпълнението на споразумението за помощта и застрахователните договори;
 • реда и условията за възстановяване на помощта при злоупотреба или надвнесени суми.

  11.3. Застрахователните компании се задължават да уведомяват Фонда за всички настъпили промени и да предоставят информация по актуалността на полиците. Помощта се изплаща на застрахователните компании след сключване на договор между Фонда и  земеделския стопанин.

11.4. ДФЗ упражнява контрол върху застрахователните договори/полици, по отношение на тяхното съответствие.

11.5. Контролните дейности включват проверка на документите в застрахователната компания, относно актуалността на застрахователните полици по сключените договори на земеделски стопани с Фонда.

11.6. Бенефициерите по схемата са длъжни да предоставят на представители на ДФЗ всички изискуеми документи и информация, свързани с предоставената помощ по схемата.

12. Документи за предоставяне на помощта

За предоставяне на помощта, земеделските стопани представят следните документи:

12.1. Заявление за подпомагане по образец по т. 10.1., генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В заявлението се посочва вида на засадените култури и съответните хектари към датата на кандидатстване. Декларира се, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; че за същите застрахователни рискове, земеделския стопанин не е сключил застрахователна полица с друг застраховател;

12.2. Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

12.3. Разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на представяне на застрахователна полица по т. 10.5. от настоящите указания. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, бенефициерът е недопустим за подпомагане, договор не се сключва и заявлението се отхвърля;

12.4. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

12.5. Таблица за използваните парцели от ИСАК, удостоверяваща земеделските парцели, обработвани от съответния земеделски стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

12.6. Договор, сключен между земеделски стопанин и ДФ”Земеделие”;

12.7. Застрахователна полица/договор – оригинал. Неразделна част към застрахователния договор/полица е приложение с идентифицирани парцели на застрахованите култури, съответстващи на посочените в удостоверението по т.10.3 от настоящите указания;

12.8. Платежен документ (оригинал), удостоверяващ извършено плащане по полицата по банков път.

12.9. Пълномощно по образец, нотариално заверено, в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

13. Контрол и отговорности

13.1. Териториалните структури на ДФЗ извършват проверки на място за установяване размера и състоянието на насажденията.

13.2. Териториалните структури на ДФЗ извършват последващи проверки на база получена информация от застрахователите по схемата. Проверката обхваща актуалността на издадените по схемата полици, дали са активни или анулирани, има ли  промени по вече сключени полици.

13.3. При установени обстоятелства по т.13.1, различни от заявените, помощта се редуцира на база реално констатираните хектари.

13.4. При установени обстоятелства по т.13.2, различни от тези по сключените вече полици, помощта подлежи на връщане. Вземането става изискуемо от датата на получаване на помощта, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

13.5. При уведомяване от страна на земеделския стопанин или застрахователя за настъпили промени по полиците, помощта (или частта от помощта) подлежи на връщане. Вземането става изискуемо от датата на получаване на помощта.

13.6. Предоставените финансови средства по настоящата схема за държавна помощ имат характер на публично вземане. Принудително събиране на тези средства се осъществява от ДФ “Земеделие“ по реда на ЗПЗП, АПК и ДОПК.

13.7. ДФЗ може по всяко време да изисква информация и документи от земеделските стопани и застрахователите във връзка с доказването на правомерното използване на помощта.

14. Срокове на помощта

14.1. Срок за кандидатстване (изменение с Решение на УС, Протокол № 196 от 29.07.2022 г.): от 21 март 2022 г. до 31 август 2022 година.

14.2. Срок за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие” (изменение с Решение на УС, Протокол № 196 от 29.07.2022 г.) – до 30 септември 2022 година.

14.3. Срок за сключване на договорите между земеделските стопани и ДФ „Земеделие“: до 20 работни дни след представяне на застрахователните полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие”, с изключение на случаите по т. 8.3. от настоящите указания, при спазени условия за допустимост на подпомагането.

14.4. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФ „Земеделие“.

15. Спазване на правилата за държавни помощи

15.1. Помощта, съгласно тази схема е вид държавна помощ, предоставена при условията на правото на Европейския съюз.

15.2. Земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014 нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

15.3. Земеделски стопани, които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014, изменен с  Регламент (ЕС) 2020/2008, нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

15.4. При спазване изискването за стимулиращ ефект (чл. 6, т. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г.), работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до предоставящия орган.

15.5. Помощта не трябва да възпрепятства функционирането на вътрешния пазар на застрахователни услуги. Помощта не трябва да е ограничена до застраховките, предоставени от едно застрахователно дружество или една група дружества и не трябва да е обвързана с условия за сключване на застрахователния договор със застрахователно дружество, установено в съответната държава-членка.

15.6. Земеделски стопани, които са предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар нямат право на помощта.

15.7. Земеделските стопани нямат право да ползват друго публично финансиране за заплащане на застрахователна премия (в съответствие с чл. 28 от Регламент № 702/2014 г.) за съфинансиране на застрахователна премия при отглеждане на първична селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“, за което се подпомагат съгласно тази схема. Когато земеделският стопанин кандидатства за друго идентично публично финансиране, той уведомява Фонда. Подпомагането по реда на тази схема се прекратява от датата на получаване на друго публично финансиране. Публично финансиране означава, както средства от държавния бюджет, така и средства от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя. В случай на двойно финансиране, настоящата помощ става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

15.8. С цел недопускане на превишаване на максималния интензитет на помощта, посочен в т. 6, се въвежда следния механизъм за контрол: преди първоначалната дата на прилагане на схемата, от страна на Министерство на земеделието (МЗм) е изискана официална информация от компетентните дирекции в МЗм, прилагащи схеми и мерки за подпомагане с публични средства, предвидено ли е финансиране на застрахователни премии. При кандидатстване за помощта, бенефициерът декларира ползването на друго идентично публично финансиране.

15.9. При подпомагане при условията на тази схема не се допуска промяна както по отношение на субектите, които се подпомагат, така и по отношение на субектите, на които се изплащат паричните средства. Договорът между Фонда и земеделския стопанин не може да се променя по отношение на страни по договора, включително не са допустими прехвърляния на права и задължения по него.

15.10. Публикуване и информация

Във връзка изпълнение на изискванията на чл. 9 от Регламент 702/2014 г. Публикуване и информация, и към настоящия момент на  уебсайта на МЗм се поддържа актуален списък на държавните помощи, съдържащ информация за видовете помощи, период на подпомагане, правно основание, цел, форма и интензитет на помощта, както и препращане към официалния уебсайт на Комисията, където са публикувани всички държавни помощи (обобщена информация, в случаите на помощи освободени от нотификация, или решенията на ЕК относно съвместимостта с правилата за държавни помощи).

На уебсайта на предоставящия орган на държавни помощи в земеделието – Държавен фонд „Земеделие” се публикуват указания за прилагане на всички държавни помощи в земеделието, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, минималните помощи и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.

15.11. Наблюдение

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламент 702/2014 г. Наблюдение, за поддържане на подробни записи с информация и подкрепяща документация, чрез която може да се установи изпълнението на всички условия, определени в регламента, в МЗм се съхранява официална документация и информация относно изпратените уведомления до Европейската комисия, решенията на ЕК за схемите за държавна помощ, помощите, попадащи в обхвата на групово освобождаване, минималните помощи и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.

Подробните записи с информация и подкрепяща документация, чрез които може да се установи изпълнението на всички условия, определени в Регламент (ЕС) №702/2014 г. се съхраняват за период от 10 години от датата на предоставяне на последната помощ по схемата за помощ.

В ДФ”Земеделие” се съхраняват документите по т. 12 от настоящите указания за предоставяне на помощта.

15.12. При спазване изискването за прозрачност и публикуване на информацията, в съответствие с чл. 9, параграф 2, б. „в“  от Регламент (ЕС) № 702/2014, на сайта на ДФ ”Земеделие” се публикува информация за всяка отпусната индивидуална помощ, надхвърляща 60 000 EUR за бенефициери, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство.

15.13. В съответствие с чл. 10 от Закона за държавните помощи ДФ “Земеделие“ е администратор на помощта по отношение на управлението и предоставянето й. В съответствие с чл. 8, ал. 2 от Закона за държавните помощи дейностите по уведомяване, докладване и комуникация с Европейската комисия, се осъществяват от министъра на земеделието, храните и горите.

                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(П)

                  НИКОЛАЙ КАВАРДЖИКЛИЕВ

Related Articles

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини