От 1 ви октомври започва Пререгистрацията на Земеделските Стопани

Земеделските стопани ежегодно представят в ОД „Земеделие” актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.

Документи могат да се подават и онлайн

През октомври започва регистрацията и пререгистрацията на земеделски стопани за стопанската 2022/23 г. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри.

Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

Земеделски стопани, които ползват земеделски земи, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване през съответната година съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

ДОКУМЕНТИ

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри и в електронен вариант. ТУК.

Анкетните формуляри се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския стопанин или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в Областната дирекция „Земеделие“.

Крайният срок е регламентиран в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и е обвързан нормативно с последната дата за подаване и на заявленията за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания. За Кампания 2021 г. тя беше 11 юни 2021 г.

Прочети още

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини