СХЕМА ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ (МЗС)

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база.

Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)

в заявлението за подпомагане.

Субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП.

УСЛОВИЯ

1) Възраст:

Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в

годината на първо подаване на заявление.

2) Участници:

По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, и да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако:

а) са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и

б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или

в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които

управляват дружеството; или

г) притежават капитала на еднолично търговско дружество.

3) Период на създаване на стопанството:

Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

За създаване на стопанството се отчита:

 датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда

на Наредба № 3 от 1999 г.;

 датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;

 датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в

случай че се осигурява като такъв;

 датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за

ветеринарномедицинската дейност.

4) Допълнителни документи:

Кандидатите, които завяват за първи път през 2022 г. участие

по схемата и/или досега не са предоставяли документи, трябва да предоставят до 1

декември 2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните

документи за придобити професионални умения и познания:

а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната

медицина, и/или

б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната

медицина, и/или

г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или

д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена

степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Земеделският стопанин може да получи плащане по схемата за максимум 5

последователни години, при условие, че подава всяка година заявление и отговаря на

изискванията.

ВАЖНО!

Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата

повече не се отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал да упражнява

ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице. Ако се установи, че

кандидат е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се

налага санкция в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.

Прочети още

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Календар
Субсидии
Видео
Новини