СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП)

СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира
на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва
земеделска дейност и която ползва на правно основание.


Плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава
левовата равностойност на 150 000 евро и със 100% за сумите, които надвишават левовата
равностойност на 300 000 евро за съответната година. Преди това се приспадат свързаните
със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от
земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за
социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.


Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г.
земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат
намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на данни за
кандидатите в ИСАК.

ЧЕТИ ОЩЕ НОВИНИ ЗА СЕПП

ВИЖ КОГА ИМА ПРИЕМ ЗА СЕПП

Related Articles

Responses

Comments are closed.

Календар
Субсидии
Видео
Новини