СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани

като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни

крави от една порода с предназначение за производство на месо, които са под

селекционен контрол и са вписани в Главния раздел на Родословната книга.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на

земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в

Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по

безопасност на храните (БАБХ).

Месодайни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в Системата за

идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за

производство на месо. Животните следва да са навършили необходимата минимална

възраст, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните

изисквания:

1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв

идентификационен номер;

2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

и да имат отбелязано предназначение „за месо“;

3. да имат индивидуален паспорт; 24

4. да са вписани в регистъра на стопанството;

5. да бъдат вписани в Главния раздел на Родословната книга и тази информация да е

отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

6. да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази

информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на

БАБХ;

7. да имат издаден зоотехнически сертификат.

Подсигурете се, че информацията за съответното заявено за подпомагане животно

съвпада в:

1. Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ

2. индивидуалния паспорт

3. регистъра на стопанството

4. зоотехническия сертификат

Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за

подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените

за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2022 г.

периодът на задържане на животните е от 11 юни (включително) до 29 август

(включително) 2022 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за

подаване на заявления).

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни.

Заменящите животни трябва да отговарят на изискванията за подпомагане по схемата

към последния ден за подаване на заявления за подпомагане. Земеделските стопани

трябва да заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в

срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния

отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

Земеделските стопани трябва да притежават зоотехнически сертификати за

заявените за подпомагане животни. При проверка на стопанството земеделският

стопанин трябва да може да покаже зоотехническия сертификат за всяко животно заявено

за подпомагане по схемата.

Земеделските стопани трябва да са реализирали на пазара животни, съответстващи

на най-малко 0.25 животни от същия вид на допустимо за подпомагане по схемата

животно за периода от 1 октомври на 2021 г. до 30 септември на 2022 г.

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на

ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия,

изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската

дейност и се доказва с:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой,

издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на

чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато

земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на

физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;25

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите

по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга,

издадени от кланицата.

При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен

цикъл на производство, ДФЗ-РА извършва проверка в интегрираната информационна

система на БАБХ Ветис, а при търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка

въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно

състояние при износ, предоставен от кандидата.

При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на

приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в

системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

ВАЖНО!

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са с дата на

издаване в периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г. и се представят в

срок от 5 до 31 октомври 2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА

по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-

юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен

представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Към всеки документ се

посочва номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за

което документът се отнася.

По схемата е важно да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни

плащания, да подадете и документите за реализация на животни в срок от 5 до 31

октомври 2022 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.

При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите следва да

бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници,

упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

За първите 50 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока

ставка отколкото за останалите животни.

Related Articles

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини