Ще отпаднат изискванията за калибриране на пръскчките и самоконтрол

Споразумение в МЗХ предвижда да бъде предоставена през 2024 г. помощ de minimis в секторите черупкови плодове, култивирани гъби и трапезни картофи.

КУПИ НОВИЯ СПИСЪК РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ТУК

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и пет браншови организации подписаха споразумение за подпомагане и развитие на  сектор Земеделие днес в МЗХ.

Споразумението беше подписано от министър Вътев, Сдружение „Обединени земеделски производители“,  „Национална асоциация на картофопроизводителите“, „Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове“, „Съюз на гъбопроизводителите в България“ и „Съюз на развъждащи местни породи овце и кози в Република България“.

Документът отчита  депозираната декларация на браншовите организации и съдържащите се в нея искания, систематизирани в дванадесет точки, както и че диалогът на всички нива е предпоставка за постигане на справедливи и устойчиви резултати.

Споразумението предвижда да бъде предоставена през 2024 г. помощ de minimis в секторите черупкови плодове, култивирани гъби и трапезни картофи. Ще бъде създадена работна група за изготвяне на предложения при разработване на политики в земеделието относно районирането в страната спрямо климатично-почвената карта.

Предвижда се още да бъде създадена работна група за анализ и препоръки по Стратегически план, включваща представители на страните по споразумението и други организации на земеделски производители, както и да се предприемат необходимите действия от МЗХ за промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

Страните се споразумяха, че преди започване на бюджетната процедура за Бюджет 2025 ще се извърши задълбочен анализ за необходимите средства, за да се отговори на нуждите на земеделските стопани по сектори, който да бъде предмет на широко обществено обсъждане, и след това средствата да бъдат заложени в бюджета на МЗХ и ДФЗ за 2025 г.

МЗХ ще отправи запитване до други държавни членки за законодателните практики при тях и след обобщение на информация ще се създаде междуведомствена група, с участие на браншови организации и други заинтересовани лица, в която да се обсъдят и изготвят предложения за изменение и допълнение на Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Споразумението предвижда още МЗХ да предприеме необходимите действия за изготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Страните по настоящото споразумение да входират в МЗХ предложенията си за изменения на закона, които ще бъдат внесени за разглеждане в Консултативен съвет по поземлени отношения и комасация, както и МЗХ да изготви законопроект за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители. Документът отчита, че въпросът с искането на браншовите организации във връзка със системата за монигоринг и контрол е разрешен от ДФ „Земеделие“.

Предвижда се още търсене на решение за оптимизиране на проверките на селскостопанските техники, след което ще бъде подготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 3 февруари 2016 г.

Също така МЗХ ще изготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители за уреждане структурата и функциите на Взаимоспомагателен фонд за прилагане на инструменти за управление на риска в земеделието и ще създаде Консултативен съвет за разработване на политики за развитие на планинското и полупланинското земеделие в Република България.

„Екипът на МЗХ е в постоянен диалог с организациите на земеделските производители и въпросите, породени от предизвикателствата пред сектора, се решават в рамките на създадените Консултативни съвети“, каза в заключение министър Вътев.

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Календар
Субсидии
Видео
Новини