ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН, НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО

ПРОИЗВОДСТВОТО)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн имат

земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния

период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и

тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски

стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това

изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на

плащането на помощта:

1. са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на

регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или в база данни за

производителите на тютюн, и/или

2. са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на

Българската агенция по безопасност на храните, и/или

3. са регистрирали правно основание по чл. 41 от ЗПЗП за най-малко 0.1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на

средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през

референтния период съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от

Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три

години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното

количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата

без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане и декларират, че

продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на

земеделските производители.

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Наръчници
Видео