ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН, НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО

ПРОИЗВОДСТВОТО)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн имат

земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния

период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и

тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски

стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това

изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на

плащането на помощта:

1. са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на

регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или в база данни за

производителите на тютюн, и/или

2. са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на

Българската агенция по безопасност на храните, и/или

3. са регистрирали правно основание по чл. 41 от ЗПЗП за най-малко 0.1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на

средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през

референтния период съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от

Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три

години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното

количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата

без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане и декларират, че

продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на

земеделските производители.

Related Articles

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини