Важни срокове ДФЗ

Важни срокове от Държавен фонд земеделие за периода от 21.07.2023 – 31.01.2024

Важни срокове по директни плащания за кампания 2023

ИНТЕРВЕНЦИЯВИД ДОКУМЕНТСРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕМЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕОСНОВАНИЕ
Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на
зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП)
План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа14 август 2023г.СЕУчл.40, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА №3чл.7, ал.2, т. 6 от НАРЕДБА №4
Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП)План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документа14 август 2023г.СЕУчл.43, ал. 1 от НАРЕДБА №3чл.7, ал.2, т. 7 от НАРЕДБА №4
Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП)Документ от агроном, доказващ, че насаждението е в период на плододаване и копие от дипломата на агронома, издал документа14 август 2023г.СЕУчл. 25, ал. 4 от НАРЕДБА №3чл.7, ал. 2, т. 8 от НАРЕДБА №4
Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР)Становище по образец, издадено от директора на ОДБХдо 30 август 2023г.ОД на ДФЗ§4 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 22 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 22 от НАРЕДБА №3чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи 
(ДПЖ-ЗП
)
Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП)Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалентот 5 до 31 октомври 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3чл. 23, чл. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко – ЗВПП)Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти – фактури и/или фискални касови бележкиот 1 до 31 декември 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП)Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти – фактури и/или фискални касови бележкиот 1 до 31 декември 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР)Дневник за пашуване за ХЖ-АМРот 1 до 31 декември 2023г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 75, ал. 6 от НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП)Декларация и документи за произведена и реализирана продукцияот 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП)1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П)1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП)1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ)1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП)1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал 
от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н)Документи за сертифициран и стандартен посадъчен материал за насажденията, които са създадени след 14.03.2023 г. от 1 до 31 януари 2024г.СЕУ и/или ОД на ДФЗчл. 26, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА №3чл. 34 от НАРЕДБА №3

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози- майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в…

Календар
Субсидии
Видео
Новини